AKTÜRK RAPSODİ EVLERİ SİTE YÖNETİMİ
Kat Maliki / Kiracı Aydınlatma Metni

“Aktürk Rapsodi Evleri Site Yönetimi” olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla hazırlanarak yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Aktürk Rapsodi Evleri Site Yönetimi (““Site Yönetimi”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin Kat Mülkiyeti Kanunu ve Aktürk Rapsodi Evleri Yönetim Planı dahilinde işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz (veya bildirildiği) şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLEMEYE KONU OLABİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durumu, kimlik kartı bilgileri (sadece var olanlar- TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, Yabancılar için Pasaport bilgileri
İletişim Verisi Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, site içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası)
Görsel ve İşitsel Veri Kamera kayıtları
Araç Verisi Siteye giren araçlarınıza ait plaka ve ruhsat bilgileri
Ev Hizmetlerinizde Çalışanların Verisi Adı, soyadı.
Kira Kontratı Evinizi kiraya vermeniz halinde kiracının tespiti için kira kontratı (sadece kiracı bilgileri)
Tapu Tapu fotokopisi
Evde ikamet edenlere ait Adı soyadı, TC. Kimlik no, yakınlık bilgisi, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il ilçe baba adı

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

KVKK gereğince Kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar,

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Seçilmiş Site Yönetimi olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, kanunlarda öngörülen sebeplerle ve Sitemizin meşru menfaati, Kat Mülkiyeti Kanunu, Aktürk Rapsodi Evleri Sitesi Yönetim Planı, Aktürk Rapsodi Evleri Toplu Yapı Kat Malikleri Genel Kurul Kararları ve Aktürk Rapsodi Evleri Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Kararları gereği sizden bizzat talep ettiğimiz ve/veya bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz veya kurum ve kuruluşlar tarafından tarafımıza iletilen sair metinlerde ve belgelerde yer alan kişisel verilerinizi açık rızanız olmasa dahi fiziksel veya elektronik ortamda topluyoruz.

Örneğin, Kat Maliklerin meşru menfaati (güvenlik) gereği, site güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kamera kaydı yapıyor, kiracılardan kira sözleşmelerini topluyor, dahili ve şahsi telefon numaralarınızı saklıyoruz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

“Site Yönetimimiz” tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. Kişisel verilerinizin “Site Yönetimimiz” tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; www.rapsodisitesi.com internet adresinde paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması Politikasından ulaşabilirsiniz.

Yasal gerekliliğin yerine getirilmesi amacıyla;

 • T.C kimlik bilgilerinizi, yabancı uyruklu iseniz Pasaport bilgilerinizi, ikametgâh ve adreslerinizi
 • İkametgahınızda sürekli yaşayanların (aile bireyi vd.) T.C kimlik bilgilerinizi, yabancı uyruklu iseniz Pasaport bilgilerinizi

İşliyor, kaydediyor ve topluyoruz.

Güvenlik ve yönetim gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla;

 • İş adreslerinizi
 • Siteye giren Araçlarınıza ait plaka ve ruhsat bilgilerini
 • Su, doğalgaz ve elektrik sarfiyatlarınızı
 • Sitemizdeki konutunuzun Tapu bilgilerini
 • Sitemizde kiraya verdiğiniz konutunuzun kira kontratını
 • Kalıcı konuklarınızın adı ve soyadını
 • Çalışanlarınızın adı soyadı
 • Tarafınızca doğrudan konutunuza yönelik hizmet alınan taşeronlara ait kimlik bilgileri

Sitemiz içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla kameralarla yüksek çözünürlüklü video kaydı yapılmakta, giriş kapılarında ayrıca ses kaydı alınmaktadır;

 • Kameraların tamamı ortak alanlarda (girişlerde, çitlerde ve site içi yollarda) ve görünür haldedir, gizli kamera yoktur.
 • Yönetim ofisi ve sosyal tesisin spor salonu, bilardo salonu, restoran bölümünde, terasında, kamara kaydı yapılmaktadır.
 • Ses kaydı sadece A ve B kapı giriş ile otomasyon odasında alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Güvenliğiniz ve “Site Yönetimimizin” yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve sair mevzuat hükümleri gerektirdiği şekil ve ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlarla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz sitemizin idari ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin ifası, hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için, site çalışanları, site denetçileri ve kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi;

 • Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Sitemizin idaresi, işin yürütülmesi, site kararlarının uygulanması amacıyla kişisel verilerinizi;

 • Sitemiz veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için arşiv firmalarına aktarabiliriz.
 • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar SENYONET sistemi kullanımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

Güvenlik Sebebiyle, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Tarafından alınan karar gereğince;

 • Yüksek çözünürlüklü Kameralarla ortak alanlarda kamera kaydı, A ve B kapılarda ses kaydı yapılmaktadır

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verilerinizin yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşımı söz konusu değildir.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Site Yönetimimizin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Site Yönetimimizin yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin “Sitemiz” için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu “Sitemizin” www.rapsodisitesi.com internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak bizzat veya noter kanalıyla ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle “Sitemize” teslim etmeniz gerekmektedir. Tarafımızca talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.

Tüm Kat maliklerimiz ve kiracılarına bilgi ve aydınlatma amacı ile duyurulur.

Saygılarımızla,

Aktürk Rapsodi Evleri Site Yönetimi