YÖNETİM PLANI

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1 – KONU

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Çekmeköy’de kâin ve tapuda 56 ada 18 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine, tasdikli projesi ve vaziyet planına göre inşa edilecek ve kat mülkiyetine çevrilecek olan, 563 adat bağımsız bölüm (555 adet konut ve 8 adet işyeri) ile aşağıda 4. Maddede gösterilen ana taşınmaz ve bunun üzerine inşa edilecek bağımsız bölümlerin tamamından oluşan ‘’ AKTÜRK RAPSODİ EVLERİ’’ adı verilen Toplu tasdikli projesi ve vaziyet planına göre inşa edilecek ve kat mülkiyetine çevrilecek olan, 563 adat bağımsız bölüm (555 adet konut ve 8 adet işyeri) ile aşağıda 4. Maddede gösterilen ana taşınmaz ve bunun üzerine inşa edilecek bağımsız bölümlerin tamamından oluşan ‘’ AKTÜRK RAPSODİ EVLERİ’’ adı verilen Toplu Yapı’nın yönetimine ilişkin kuralların belirlenmesi, işbu Yönetim Planının konusunu teşkil etmektedir.

Müşterek malikler, işbu Yönetim Planının, kat mülkiyeti ilişkisinin ilk aşaması olan kat irtifakı tesisi istemiyle birlikte, Kat Mülkiyeti Kanununun 14.maddesi uyarınca Ümraniye Tapu Sicil Müdürlüğü’ne verilmesi konusunda anlaşmışlardır.

 

MADDE 2 – AMAÇ

Bu Yönetim Planının amacı, 1. Maddede sözü edilen ‘’Aktürk Rapsodi Evleri’’  Toplu Yapısı’nda yer alan yapı, ticaret alanları ve sosyal tesisler üzerinde kurulacak kat mülkiyeti ilişiklerini düzenlemek, yönetim esaslarını belirlemek ve bu yönetimden doğabilecek sorunların çözümüne ilişkin kuralları koymak, kat irtifakı kurulması aşamasından başlayarak, kat maliklerinin yönetime ilişkin hukuki durumlarını belirlemek, bu sıfatla veya herhangi bir nedenle kat mülkiyeti ilişkilerine taraf ya da dâhil olanların yetki, ödev ve sorumluluklarını saptayarak ana taşınmazın tamamında güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir sosyal yaşam düzeninin kurulup devam etmesini sağlamaktır.

Bu Yönetim Planı aynı zamanda, Kat Mülkiyeti Kanununun hükümleri gereğince yapılmış bir sözleşme hükmündedir ve tüm kat maliklerini ve haleflerini bağlar.

 

MADDE 3 – KAPSAM

İşbu Yönetim Planının kapsamı aşağıdaki bentlerde gösterilmiştir.

A.     Yer Bakımından Kapsamı:

İşbu Yönetim Planının hükümleri, yukarıda birinci maddede yazılı ana taşınmazın sınırları içinde kalan arazi ile bunun üstünde ve altında meydana getirilmiş bina ve tesisleri, ana taşınmazın tamamına veya bağımsız bölümlere göre mütemmim cüz, eklenti yahut teferruat niteliği taşıyan bütün objeleri, bu nitelikte olmasa bile ana taşınmazda bulunan veya bulundurulan diğer eşya ve malları kapsar.

 

B.      Kişi Bakımından Kapsamı:

İşbu Yönetim Planı’nın hükümleri, ana taşınmazda bağımsız bölüm maliki (kat maliki yahut kat irtifakı sahibi) olan kişilerle, bunlara bağımlı olarak ana taşınmazda, bağımsız bölümlerde, eklentilerde ve ortak yerlerde bulunan ve bunlardan herhangi bir suretle yararlanan kişileri, intifa hakkı, kira hakkı veya bir hukuki sebebe dayanarak ana taşınmaza tasarruf eden ve sahip bulunan kişileri ve bunlara tabi olarak bu hakları kullananları; yukarıda sayılan yerlerde hizmet, istisna, vekâlet gibi bir ilişki dolayısıyla geçici veya sürekli olarak bulunan kişileri ve bunların işçi, müstahdem ve diğer görevlilerini; ana taşınmazın tamamı veya bir bölümü yahut bağımsız bölümler üzerinde her ne türden olursa olsun başkaca ayni veya şahsi hak sahibi olan bütün kişileri bağlar.

 

C.      Karşılıklı İlişkiler Bakımından Kapsamı:

İşbu Yönetim Planı, kat mülkiyeti esasına göre tasarruf edilecek ana taşınmaz üzerinde, bu tasarruf biçiminden doğan bütün ilişkileri, bu meydanda ana taşınmazın tamamından, bağımsız bölümler ve eklentilerden ve ortak yerlerden yararlanılmasından, bunların kullanılmasından, korunmasından, bakım ve onarımından doğacak her türlü ilişkiyi; ana taşınmaz, bağımsız bölümler ve eklentileri ile ortak yerler üzerindeki hukuki ve maddi tasarruflar dolayısıyla kat malikleri, kat irtifakı ve diğer ayni hak sahipleri ve bunlara bağlı olarak ana taşınmazda kiracı ve diğer her ne nam altında olursa olsun oturan veya bu yerlerde bulunan kişilerin aralarında meydana gelecek her çeşit ilişkiyi kapsar.

 

MADDE 4 – TANIMLAR

Bu Yönetim Planının uygulanması ve yorumunda Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan terim ve tanımlara başvurulmak gerektiğinde, aşağıdaki bentlerde yazılı tamamlayıcı kurallar göz önünde tutulur:

a)      ANA TAŞINMAZ terimi, kat mülkiyetine konu olan, İstanbul İli, Ümraniye ilçesi, Çekmeköy Köyü’nde kâin ve tapuda 56 ada 18 parseli oluşturan taşınmazın tamamını ifade eder.

b)     ANA YAPI terimi, ana taşınmazda bulunan bütün bağımsız bölümler ile bağımsız bölümlerde, eklentilerinde ve ortak yerlerde yer üstü ve yeraltında yapılmış bütün yapı, blok ve tesisleri içerecek biçimde bir bütünü ifade eder.

c)      BLOK YAPI terimi, ana taşınmazda bulunan ve aynı temel üzerine inşa edilmiş, birden çok bağımsız bölümden oluşan çarşı bloğu ve konut bloklarından her birini ifade eder.

d)     BAĞIMSIZ BÖLÜM terimi, ana taşınmazın sınırları içinde, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca Tapu Müdürlüğü’ne verilecek projesine göre, inşa edilmekte olan ve aşağıda nitelikleri belirlenmiş olan her biri, ayrı ayrı ve başlı başına bir bütün olarak kullanılmaya elverişli bulunan ve Kat Mülkiyeti Kanununa göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerin her birini ifade eder.

Bir ayrım yapılmaksızın, sadece ‘’Bağımsız Bölüm’’ ifadesinin kullanıldığı yerlerde, bu terimin, yukarıda tanımlanan bağımsız bölümle birlikte, Kat Mülkiyeti Kanununun 16. Maddesi gereğince, bu yönetim planının ilgili maddesi ile bağımsız bölümün müstakil ve münhasır kullanımına tahsis edilen alanlar ile yine bağımsız bölüme bağlı eklentilerini de kapsamak üzere kullanıldığı kabul edilir.

e)      EKLENTİ terimi, vaziyet planı ve projeye göre, bağımsız bölümlere bitişik veya ayrı, tahsisli, açık veya kapalı yer, alan, yapı ve benzeri mekân ve şeyleri ifade eder.

f)       TAHSİSLİ ALAN terimi, Kat Mülkiyeti Kanununun 16. Maddesi gereğince, bu yönetim planının ilgili maddesi ve Yönetim Planı eki projeleri ile bir bağımsız bölümün müstakil ve münhasır kullanımına tahsis edilen kapalı ve/veya açık alanları ifade eder.

g)      ORTAK YERLER terimi, vaziyet planı, proje ve bu yönetim planında ana taşınmaz ve bütün Toplu Yapıda ortak yer olarak belirlenmiş alan, yapı ve tesisler ile bu surette belirlenmiş olmasa bile, niteliği gereği yahut koruma, yararlanma veya birlikte kullanma yönlerinden ortak yer ve şey sayılacak, mekân, tesis, yapı ile Toplu Yapı projesinde sosyal tesis olarak belirlenen bina, eklenti, bahçe ve sair şeyleri ifade eder.

Ortak yerlerden bazılarının kullanımı, bu yönetim planında belirtilen bazı bağımsız bölümlere tahsis edilmiş olup, tahsis edilen bu alanlarda, diğer kat maliklerinin hakları tahsis edilen bağımsız bölüm maliki lehine kısıtlanmıştır. Bu kısıtlamanın, tüm kat maliklerinin onayı olmaksızın değiştirilmeyeceğini her kat maliki, bu yönetim planı ile kabul ve taahhüt eder.

h)     TOPLU YAPI terimi, bu yönetim planı ile birlikte yönetimi amaçlanan ve birinci maddede tapu kaydı yazılı bulunan ana taşınmazda bulunan İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Çekmeköy’de kâin ve aşağıda tapu kayıtları yazılı, 37 adet konut bloğu, 1 adet sosyal tesis yapısı, 1 adet güvenlik ve giriş kapısı ve 1 adet çarşı bloğu olmak üzere toplam 40 yapı ve ara bağlantı yapılarından ve bunların ortak yerleri ile sosyal donatı alanları, spor alanlarından oluşan ve ’AKTÜRK RAPSODİ EVLERİ SİTESİ’’ adı verilen Toplu Yapı’yı ifade eder. Bu yönetim planı sadece TOPLU YAPI deyiminin kullanılması ile ’AKTÜRK RAPSODİ EVLERİ SİTESİ’ ifade edilmiş olacaktır.

 

 

MADDE 5 – UYGULAMA ÖNCELİĞİ

İşbu Yönetim Planının hükümleri, ana taşınmazda ve Toplu Yapı’da, kat mülkiyeti ilişkilerinden ve bu ilişkilerin yönetiminden dolayı ortaya çıkacak bütün sorunlarda ve uyuşmazlıklarda, mevzuatta yer alan ve aynı konuyu düzenleyen tamamlayıcı ve yorumlayıcı nitelikteki kurallardan önce gelir ve birinci derecede öncelikli olarak uygulanır.

Yukarıdaki fıkrada öngörülen öncelik, emredici nitelikte bir hükmün uygulanmasını gerektiren haller dışında, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. Maddesi 2. Fıkrası ile aynı Kanunun 9. Maddesinin uygulanmasında da geçerlidir.

 

BÖLÜM II

ORTAK YERLER VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

 

MADDE 6 – ANA TAŞINMAZDAKİ VE BLOK YAPILARDAKİ ORTAK YERLER

 

a)      BLOK YAPILARDAKİ ORTAK YERLER

Her bir Blok Yapıda bulunan bağımsız bölümlerin birlikte kullandıkları; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, Kat Mülkiyeti Kanununda ortak yer sayılan ve tanımlanan yerlerle merdivenler, çatılar, ortak duvarlar, asansör, su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, iletişim tesisatı gibi ücretli veya ücretsiz ortak kullanıma yönelik her türlü tesis edilmiş veya edilecek tesisat ile her bir blok yapıda bulunan bağımsız bölümlerce birlikte kullanım zorunluluğu bulunan diğer yer ve şeyler, Blok Yapı’nın ortak yerlerini teşkil etmektedir.

 

b)     ANA TAŞINMAZDAKİ (TOPLU YAPIDAKİ) ORTAK YERLER

Ana Taşınmazda bulunan Blok Yapıların dışındaki ana ve ara yollar, tüm otoparklar ve umumun istifadesine bırakılmış yeşil alan, sosyal donatı alanları, su depoları, yangın hidratları, havuzlar, göletler, sosyal tesis, spor sahası, genel aydınlatma, jeneratör ve benzeri gibi Toplu Yapıda bulunan bütün bağımsız bölümlerin birlikte kullanım zorunluluğu bulunan yerler ve şeyler.

Yapımcı firma Aktürk Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. tarafından kar amacı taşımaksızın Toplu Yapı içinde enerji dağıtımının gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan trafo ve jeneratörler ile Toplu Yapı’nın su ihtiyacını gidermek üzere oluşturulan ve oluşturulacak derin kuyu, depo, terfi merkezleri ve su depoları da ‘’Aktürk Rapsodi Evleri’’  Toplu Yapısı’nın ortak yer ve şeylerindendir.

 

MADDE 7 – ORTAK YERLERİN PEYZAJI

Toplu Yapıda bulunan gerek bazı bağımsız bölümlere bu yönetim planı ile tahsis edilmiş bahçelerin ve gerekse diğer Toplu Yapı ortak yerlerin çevre düzenlemesinde kullanılacak olan nihai peyzaj projesi, tüm Toplu Yapı’nın tamamının yapı kullanma izin belgesi alınıncaya değin yapımcı firma Aktürk Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılarak, Ana Taşınmazın tapu kütük sayfasında saklanmak ve bu Yönetim Planı’nın eki olmak üzere, bağlı bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğü’ne ibraz edilecektir. Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde bu Yönetim Planını kabulle bağımsız bölüm satın alan tüm kat malikleri de bu peyzaj projesini koşulsuz kabul etmiş sayılırlar. Peyzaj projesinde yapılabilecek değişikliklere ilişkin yöntem, işbu yönetim planının ilgili kısmında açıklanmıştır.

 

BÖLÜM III

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

I. KISIM

HAKLAR

 

MADDE 8 – HAK SAHİBİ

Ana Taşınmaz üzerinde kurulacak kat mülkiyetinin malikleri, adları bağımsız bölüm tapu kütüğündeki sayfasına kat maliki olarak tescil edilmiş kişilerdir. Kat mülkiyeti kuruluncaya kadar kat irtifakı sahipleri kat maliki sayılırlar. Kat irtifakına ilişkin yasal hükümler her halde saklıdır.

Bir bağımsız bölümün maliki tüzel kişi ise, kat mülkiyeti ilişkisinden doğan hak ve yetkiler, tüzel kişinin yetkili yönetim organınca kullanılır.

Bir bağımsız bölüm üzerinde bağımsız bölümün, tamamını kapsayan intifa veya sükna hakkı varsa, bu hakkın devamı süresince kat mülkiyetine ilişkin hak ve yetkiler, intifa veya sükna hakkı sahibince kullanılır. Ancak, Medeni Kanunun çıplak mülkiyet sahibinin korunması hakkındaki hükümleri de saklıdır.

 

MADDE 9 – HAKLARIN GENEL İÇERİĞİ

Bağımsız bölüm malikleri, kendilerine ait bağımsız bölümlerde ve münhasıran yararlanmasına tahsis edilen bahçe, teras veya eklentilerde, kat mülkiyeti ilişkisinin gerektirdiği sınırlamalar saklı kalmak kaydı ile Medeni Kanunun ve diğer mevzuatın maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Bağımsız bölüm malikleri, bütün blok, Ana Taşınmaz ve Toplu Yapıdaki ortak yerler ve şeyler üzerinde, arsa payları oranında, Medeni Kanunun müşterek mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Ortak yerlerin kullanılması ve bu yerlerden yararlanma bakımından malikler arsa paylarına bakılmaksızın eşit haklara sahiptirler. Ancak, bu alanlara ilişkin olarak alınacak kararlarda Kat Mülkiyeti Kanunun ön gördüğü genel kurallar ve bu Yönetim Planı ile belirlenen kurallar uygulanacaktır. Bu kural, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 16.maddesinin ikinci fıkrasında sözü edilen sözleşme hükmünde olmak üzere kabul edilmiştir.

Çarşı bloğunda yer alan bağımsız bölümlerin gerçek kişi olan malikleri ile malikin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin yetkili yönetim organını teşkil eden gerçek kişiler, sosyal tesis ile Toplu Yapının diğer ortak alanlarından yararlanabilir.

Ancak, çarşı bloğunda yer alan bağımsız bölümlerde çalışanların ve müşterilerin sosyal tesisten ve Toplu Yapı ortak alanlarından yararlanması mümkün değildir.

 

MADDE 10 – BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN KULLANILMASI

Bağımsız bölümün maliki, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun özel hükümlerine, bu yönetim planında yer alan kurallara ve kat mülkiyeti ilişkisinin gerektirdiği diğer sınırlama ve yasaklara uymak koşulu ile bağımsız bölümü dilediği gibi kullanmaya, yine bu çerçevede kalarak kullanma ve yararlanma hakkını başkalarına vermeye, kiralamaya, bedelli ya da bedelsiz olarak devretmeye, bakım ve gider paylarını ödemek koşulu ile boş tutmaya yetkilidir. Ancak, ortak yerlerden bağımsız bölüme tahsis edilen bahçelerin bağımsız bölümden ayrı olarak ve bağımsız bölümün kullanım amacı ile çelişir biçimde üçüncü şahıslara tahsis edilmesi, kiraya verilmesi ve her ne ad altında olursa olsun kullanımının devri yapılamaz.

 

MADDE 11 – ORTAK YERLERİN KULLANILMASI

Bağımsız bölüm maliki ile diğer kullanma hakkı sahipleri, ortak yerlere ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, buraları kullanma ve yararlanma yetkisine sahiptirler. Ortak yerlerden yararlanma ve buraları kullanmada, hak sahipleri, birbirlerinin haklarına titizlik göstermeye, bu haklarını kullanırken iyi niyet kurallarına uymaya ve ortak yararlanmayı engelleyici davranışlardan kaçınmaya özen göstermek zorundadırlar.

Toplu Yapı Yönetimi, bu Yönetim Planında bazı bağımsız bölümlere tahsis edildiği belirtilen yerler hariç ortak yerlerin kullanılmasına ilişkin düzenleme yapmaya, gereken kuralları koymaya, bu kuralları günün ihtiyaçlarına göre, kamu düzenine ve sosyal yaşama mugayir olmamak kaydıyla, değiştirerek düzenlemeye yetkilidir.

 

MADDE 12 – HUKUKİ TASARRUFLAR

Bağımsız bölüm maliki, bağımsız bölüm üzerinde üçüncü kişiler lehine ayni hak devrini veya tesisini sağlayacak her türlü hukuki işlemde bulunabilir. Bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyetin devri sonucunu doğuracak tasarruflarla, intifa ve sükna hakkı tesisi için yapılacak tasarruflarda, ortak yerlere ilişkin hak ve yetkilerin, devreden veya hakkı tesis edende kalmasını öngören şartlar konamaz.

 

MADDE 13 – ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNİN İSTENEMEMESİ

Ana Taşınmazın üzerinde kurulu kat irtifakının herhangi bir nedenle son bulması nedeniyle Ana Taşınmazın mülkiyetinin müşterek mülkiyete dönüşmesi durumunda dahi bu sözleşme ile amaçlanan bağımsız bölümler halinde kullanma durumunun kısmen dahi devam etmesi halinde, ortaklığın giderilmesi istenemez.

 

MADDE 14 – YÖNETİME KATILMA

Bağımsız bölüm maliki, bulunduğu Bloğun ve Toplu Yapının yönetimine katılma hakkına sahiptir. Bağımsız bölüm üzerinde intifa veya sükna hakkı tesis edilmiş ise yönetime katılma hakkı, sükna veya intifa hakkı devam ettiği sürece bu hakka sahip olan kimseye geçer. Bununla birlikte ana taşınmazda sürekli veya temelli olarak kalması melhuz önemli tesisat ve değişiklik yapılacaksa, bunlarla ilgili yönetim işlemlerine çıplak mülkiyet hakkı sahibi katılır.

Kiracıların bağımsız bölüm adına yönetime katılması için, bağımsız bölüm malikinin açıkça yetki vermesi gerekir. Böyle bir yetki verilmemişse kiracı, kat malikleri kurulu toplantısına kabul edilmez. Bu hüküm, kiracıların, bağımsız bölümlerle, ortak yerlerin kullanılması ve bu yerlerden yararlanılması konusundaki dilek ve şikâyetlerini doğrudan doğruya Yönetici veya Toplu Yapı Yöneticisine bildirmelerine ve sonucu hakkında bilgi istemelerine engel değildir.

 

 

2. KISIM

BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

MADDE 15 – GENEL KURAL

Bağımsız bölüm maliki, genel hükümlerde, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda ve bu Yönetim Planı’nda gösterilen kurallar, borçlar ve yükümlülüklerle sınırlı mülkiyet hakkına sahiptir.

Bağımsız bölüm malikleri, gerek bağımsız bölüm gerekse eklenti ve münhasıran tahsis edilmiş alanlar veya ortak yerleri kullanırken, bu sınırlamalar ve yükümlülüklerle kesin olarak uymaya ve ana taşınmazdaki ve Toplu Yapıdaki bütün tasarruflarında doğruluk ve güven ilkesine titizlikle riayet etmeye mecburdurlar.

 

MADDE 16 – YÜKÜMLÜ VE SORUMLU KİŞİLER

Kanundan ve Yönetim Planı’ndan doğan borç ve yükümlülüklerin, asıl yükümlü ve sorumlusu bağımsız bölüm malikleridir. Bununla birlikte, bağımsız bölümlerde kiracı, sükna veya intifa hakkı sahibi sıfatıyla yahut bunlara benzer bir sebeple bağımsız bölümde devamlı olarak oturan ve yararlanan kişiler de kat mülkiyeti ile birlikte, borç ve mükellefiyetlerden dolayı müteselsil olarak sorumludurlar.

Ana Taşınmazda, bağımsız bölümlerde veya Toplu Yapı ve ortak yerlerde, hizmet, istisna, vekâlet türünden herhangi bir ilişki nedeni ile zilyet veya yardımcı zilyet durumunda bulunanlar da, kanun veya bu yönetim planı hükümleriyle belirlenmiş olan emir ve yasaklara uymaya mecburdurlar.

 

MADDE 17 – ANA TAŞINMAZ VE TOPLU YAPI İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

Bağımsız bölüm malikleri ve bağımsız bölümden daimi yararlananlar, Ana Taşınmaz ve Toplu Yapının, çağdaş yapım ve düzenleme tekniklerine göre oluşturulmuş mimari ve doğal karakterlerini muhafaza ve devam ettirmekle yükümlüdürler. Bu konuda fikir ve sanat eserlerini korumaya ilişkin mevzuat ve imar mevzuatının yanında her bir Kat Malikinin (veya Kat İrtifakı Sahibinin) de Toplu Yapının mimari özelliklerinin korunmasına ilişkin talep haklarını bu sözleşme ile korunmaktadır. Bağımsız bölüm malikleri, Ana Taşınmaz ve Toplu Yapının, bütün olarak birlikte yaşama koşullarına uygun halde bulunmasını, bu halin devamını ve bunlar için koruma ve bakım işlerinin aksamadan yapılmasını sağlamak üzere birbirlerine karşı sorumludurlar.

Bu borç ve sorumluluğun içine giren başlıca yükümlülükler şunlardır:

a)      Bağımsız bölüm malikleri, gerek kendi bağımsız bölümlerini, gerekse Ana Taşınmaz ve Toplu Yapı ve bunlardaki ortak yerlere ait haklarını kullanırken iyi niyet kuralları, Kanun ve Yönetim Planı’nın emir ve yasaklarına ve yönetime ait kurul ve görevlilerin aldıkları kararlara tam olarak uymak zorundadırlar.

b)     Bağımsız bölüm malikleri, Ana Taşınmaz ve Toplu Yapı’nın korunması ve bakımı için kendilerine yüklenen borçlara, kendilerine tabi olarak taşınmazda oturan veya bulunan kişilerin de riayetlerini sağlamakla yükümlü ve bu kişilerin eylemlerinden dolayı müşterek ve müteselsil olarak sorumludurlar.

c)      Bağımsız bölüm malikleri, birbirlerine karşı Medeni Kanında düzenlenmiş bulunan komşuluk hukuku kurallarının gereklerine uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla yükümlüdürler.

 

MADDE 18 – BAĞIMSIZ BÖLÜME İLİŞKİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Bağımsız bölüm maliki, kendi bağımsız bölümünü kullanırken ve ondan yararlanırken, mülkiyet hakkına ilişkin mevzuattan, Kat Mülkiyeti kanunundan, bu Yönetim Planı’ndan ve Blok Kat Malikleri Kurulu ve Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca verilen kararlardan kaynaklanan bütün sınırlamalara uymak ve bunlardan doğan borç ve yükümlülükleri tam olarak yerine getirmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Bağımsız bölüm malikleri, kendi bağımsız bölümüne ilişkin olmak üzere:

a)      Bağımsız bölümü oluşturan binanın dış elemanlarında, yapının mimari görümünü etkilesin etkilemesin hiçbir değişiklik yapamazlar. Bu cümleden olmak üzere, yeni pencere açmak, mevcutları genişletmek veya daraltmak, birleştirmek, görünümünü veya malzemesini değiştirmek, dış duvarları yıkmak, yerini değiştirmek, yeni duvarlar örmek, çatıda dış görünümü etkileyecek değişiklikler yapmak, çatı yüksekliğini değiştirecek ameliyeler yapmak, bacaların yerini değiştirmek, yükseltmek veya alçaltmak, yapının dış kapılarını genişletmek, kapamak, daraltmak, yerlerini değiştirmek, balkon ve çıkmaları yıkmak, genişletmek, kapatmak veya daraltmak gibi bütün ameliye ve işlemler gibi burada sayılan veya sayılmayan benzer tüm ameliyeler yasaktır. Koruma amacına yönelik pencere ve balkon demiri, panjur ve benzeri ilavelerin yapılması için Toplu Yapı yönetiminden izin alınabilir, bu iznin verilebilmesi için bu kurula yapılacak işin niteliklerini içeren bir projenin verilmesi gerekir. Toplu Yapının mimari özelliklerine uygun estetik tek tip proje uygulanmak kaydıyla izin verebilir.

b)     Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümün dış elemanlarında, mevcut olan rengi, karakteri, görünümü değiştirecek veya etkileyecek boya, badana, sıva türünden işlemler de yapamazlar.

c)      Bağımsız bölüm malikleri, kullanma hakkı münhasıran kendi bağımsız bölümüne tahsis edilmiş bulunan eklentilerinde ve tahsis edilmiş alanlarda da yukarıda (a) ve (b) bentlerinde yer alan yasaklara uymaya mecburdurlar. Bu alanlarda mevcut tesisatın, bahçe, teras ve benzeri türden yerlerin, alan olarak genişletilmesi, daraltılması, değiştirilmesi, çit veya benzeri mânialarla çevrilmesi, yükseltilmesi, alçaltılması yasaktır. Bahçelerde dikilecek ağaçların ve diğer bitkilerin türleri Toplu Yapı’ya ait peyzaj projesi esas alınmak kaydı ile Toplu Kat Malikleri Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu karara aykırı olarak ve gerek Toplu Yapı’nın genel görünümü ve gerekse diğer bağımsız bölümlerin görüşünü etkileyecek ve engelleyecek şekilde ve boyda büyüyecek ağaç ve bitki dikilemez. Ayrıca tahsisli alanda (bahçe, teras ve benzeri gibi) barbekü de dâhil olmak üzere inşai faaliyette bulunamaz ve değiştiremez. Bağımsız bölümüne bahçe tahsis edilmiş bağımsız bölüm malikleri, söz konusu tahsisli bahçelere, kendi kullanımına tahsis edildiği gerekçesi ile zarar veremez. Bağımsız bölüm değerlerinin ve bu değerlerle orantılı arsa paylarının hesabında tahsisli bahçeler de dikkate alındığından, bunların ortak giderlerden Yönetim tarafından bakımı için ayrıca bedel alınmaz.

d)     Bağımsız bölüm malikinin tahsisli bahçesinde yaptığı peyzaj çalışması nedeniyle ortak mahallere zarar vermesi halinde Toplu Yapı Yöneticisi, herhangi bir uyarıya gerek duymadan zararın giderilmesi çalışmalarını derhal yapar ve bedelini ilgili bağımsız bölüm malikinden ayrıca tahsil eder.

e)      Toplu Yapı teknik tesisatın yetersiz kalması durumunda zorunlu hallerde bağımsız bölümlerde bulundurulacak televizyon, radyo ve telsiz antenlerinin, yapının ve tüm Toplu Yapı’nın mimari ve doğal görünümünü bozmayacak boyutta olması ve estetik bakımdan elverişli nitelikleri taşıması şarttır. Toplu Yapı yönetimince belirlenmiş olan veya belirlenecek standart ölçüleri aşan büyüklükte anten kullanılmasını gerektiren özel durumlarda, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’ndan izin alınması gerekir.

f)       Bir bağımsız bölümün maliki birden çok kişi ise, hakların kullanılması açısından hepsi birlikte hareket etmeye; birlik sağlanamıyorsa, kat mülkiyeti ilişkileri bakımından, kendilerine bir temsilci tayin etmeye veya ettirmeye mecburdurlar.

 

MADDE 19 – HAK SAHİBİNE TABİ KİŞİLER

Kat mülkiyetinden doğan ve malike kendi bağımsız bölümü ile Ana Taşınmaz ve Toplu Yapı ortak yerlerinde maddi kullanma ve yararlanma yetkisi veren haklar, bağımsız bölüm malikine bağlı olarak, bağımsız bölümde bulunan kişilerce de kullanılır. Bu kullanma yetkisi, kat malikinin sahip olduğu yetkilerden herhalde fazla olmamak şartıyla aşağıda belirtilen kurallara bağlıdır.

a)      Bağımsız bölümde malik ile birlikte yaşayan kan ve sıhri hısımları, malik tarafından açık ya da örtülü olarak onaylandığı ölçüde bağımsız bölümü ve ortak yer ve şeyleri kullanma ve buralardan yararlanma yetkisine sahiptirler.

b)     Bağımsız bölümde kiracı sıfatı ile oturanlar, kira hakkının sağlandığı ölçüde, bağımsız bölümü ve ortak yer ve şeyleri kullanmaya ve bunlardan yararlanmaya yetkilidirler.

c)      Bağımsız bölümden geçici veya sürekli yararlanma yetkisi veren diğer hukuki ilişkilerin tarafı olan kişiler, bu ilişkinin nitelik ve niceliği ölçüsünde, kullanma ve yararlanma yetkisine sahip olurlar.

d)     Bağımsız bölüm maliklerinin, intifa hakkı veya sükna hakkı sahiplerinin yahut kiracılarının hizmetçi, yardımcı, sürücü gibi müstahdemleri, istihdam ilişkisinin getirdiği ölçü ve zamanda ve asıl hak sahibinin onayı ile bağımsız bölümde bulunabilirler ve istihdam ilişkisinin zorunlu kıldığı ölçüde ortak yerleri kullanabilirler. Bağımsız bölüm maliki, intifa, sükna hakkı sahipleri ile kiracıların konuk ve ziyaretçileri de bu tür ilişkilerin gerektirdiği ölçüde kullanma ve yararlanma yetkisine sahiptirler. Ancak işbu Yönetim Planının 9.maddesinin ikinci fıkrası ile çarşı bloğunda yer alan bağımsız bölümlere getirilen sınırlama saklıdır.

Bu yükümlülük, bütün bağımsız bölüm malikleri ile haleflerini bağlayan ve yasayla ve bu Yönetim Planı ile kabul edilmiş bir sözleşme yükümlülüğü olup, bağımsız bölüm malikleri, bu sözleşme yükümlülüğünün bütün sonuçlarına katlanmayı kesin olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir.

e)      Yukarıdaki maddelerde kullanma ve faydalanmaya ilişkin konularla, bu yönetim planı ve kanunda öngörülen hak, borç ve yükümlülükler, bağımsız bölümlerde herhangi bir hakka dayanarak oturan veya yararlananlar tarafından da aynen yerine getirilir ve bunların aykırı davranışlarından bağımsız bölüm malikleri de müştereken ve müteselsilen sorumludur.

 

MADDE 20 – YÖNETİM İŞLERİNDEN DOĞAN ÖDEV VE BORÇLAR

Bağımsız bölüm malikleri, tapu sicilinde ilgili bağımsız bölüm üzerinde hak sahibi odluları sürece, ana taşınmazın ve bütün Toplu Yapı’nın yönetiminden doğmuş ve doğacak bütün borçlardan, kanunlar ve diğer düzenlemeler, bu yönetim planı hükümleri, Blok Kat Malikleri Kurulu ve Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu kararları çerçevesinde arsa payları oranında sorumludurlar.

Bağımsız bölüm maliklerinin, kat mülkiyeti ilişkisi ve yönetim işleri dolayısıyla, öteki bağımsız bölüm maliklerine, Blok Kat Malikleri Kurulu’na ve Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu ile Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na karşı var olan sorumlulukları, kendi eylem ve davranışları yüzünden, genel hükümler uyarınca doğmuş ve doğacak diğer sorumluluklarını ortadan kaldırmaz ve değiştirmez.

Yukarıdaki bentlerde belirtilen borç ve ödevler kapsamı içinde kalmak üzere, bağımsız bölüm maliklerinin, yönetim işlerinden dolayı aşağıda sayılanlarla sınırlı olamamak kaydıyla, başlıca sorumlulukları şunlardır:

a)      Kat malikleri, Blok ve Toplu Yapı’nın işletme projeleri ile belirlenen genel giderlerine katılmak, bu giderler için saptanan avansları ödemek, ivedi ve zorunlu durumlarda istisnai olmak ve takip eden ilk Toplu Yapı Kat Temsilciler Kurulu’nun onayına sunulmak kaydıyla, Toplu Yapı Yöneticisi tarafından belirlenen alınan ek ödemeleri yapmakla yükümlüdür.

b)     Kat malikleri, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu veya Toplu Yapı Kat Malikleri veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından usulüne uygun olarak alınmış karar bulunduğu takdirde, Blok ve toplu Yapıdaki ortak yerlerin onarımı, tadili ve yenilenmesi için yapılması gereken harcamalara katılmak ve bu işlerin gerektirdiği avans ödemelerini zamanında yapmakla yükümlüdürler. Blok veya Toplu Yapı’daki ortak yerlerde ani olarak ortaya çıkan ve ecele olarak giderilmesi zorunlu hasar ve bozuklukların ortaya çıkması halinde, istisnai olmak ve takip eden ilk Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun onayına sunulmak kaydıyla bunların giderilmesi için, Toplu yapı Yöneticisince onarım avansı toplanabilir.

c)      Yukarıda, Toplu Yapı’nın ortak kullanımına terk edildiği yazılı olan bütün yer, tesis ve sosyal donatı alanlarının bakımı, onarımı, aydınlatma, temizleme ve benzeri giderler ve bunların işletme giderlerinin paylaşılmasında, işbu Yönetim Planının Toplu yapı işletme Projesi için öngörülmüş esaslar dikkate alınır.

Toplu yapı ortak yerlerinin olağan bakım, onarım, temizleme ve benzeri giderlerini karşılamak üzere, işletme projesinde gösterilecek bir fasılda ihtiyaten avans toplanması öngörülebilir.

 

MADDE 21 – ÖNLEM VE YAPTIRIMLAR

Bütün Toplu Yapı’nın, bağımsız bölümlerin, ortak yer, şey ve tesislerin, kullanılmasında ve bunlardan yararlanmada, kanun, diğer mevzuat ve bu Yönetim Planı ile Blok Kat Malikleri Kurulu, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca alınan kararlara aykırı davranan bağımsız bölüm malikleri ile öteki yükümlü ve sorumlular hakkında Kat Mülkiyeti Kanununa göre yetkili kişi ve mercilere başvuru, talep ve davalar üzerine, Kat Mülkiyeti Kanunu, bu Yönetim Planı ve ilgili mevzuatla belirlenmiş önlem ve yaptırımlar uygulanır. Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu önlem ve yaptırımların başlıcaları şunlardır:

a)      Ödenmeyen avans ve genel gider paylarına, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20.maddesi uyarınca aylık yüzde beş hesabı ile gecikme tazminatı uygulanır. Söz konusu oranı değiştiren kanuni düzenleme yapılması halinde, burada belirtilen gecikme tazminatı oranı işbu Yönetim Planında değişiklik yapılmasına gerek kalmadan kendiliğinden değişmiş sayılır.

b)     Temerrüde düşen bağımsız bölüm maliki aleyhine Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20.maddesinin 2. Ve 3. Fıkrasındaki yaptırımları talep ederek dava açılır, icra takibi yapılabilir.

c)      Borçlarını ödemeyen malikin bağımsız bölümü üzerine, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 22.maddesinin 2.fıkrası uyarınca kanuni ipotek tesis edilebilir.

d)     Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu Yönetim Planı’nda gösterilen borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek ve özellikle Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25.maddesinin 3.fıkrasının a.b.c bentlerinde sayılan ve sair davranışları ile diğer bağımsız bölüm maliklerinin haklarını çekilmez hale getiren bağımsız bölüm maliki aleyhine 25. Maddenin 2.fıkrası gereğince dava açılabilir ve bu maddenin 1.fıkrası hükmünün uygulanması istenebilir.

 

MADDE 22 – GÜVENCELER

Bağımsız bölüm malikinin, ortak giderlere katılma payını veya avansı ödememesi halinde, bu borç ve gecikme tazminatından dolayı, bağımsız bölümde kiracı, sükna hakkı sahibi veya başka bir sebebe dayanarak oturan kişiler, bağımsız bölüm maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Bu sorumlulukla ilgili olarak kiracılar için kabul edilen kanuni sınırlama hükmü saklıdır.

Yukarıda zikredilen, Blok Kat Malikleri Kurulu veya Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu kararı ile belirlenen ödemelerden veya kat mülkiyeti ilişkisinden doğan diğer parasal edimlerden dolayı bağımsız bölüm maliki aleyhine yapılacak takiplerde, bu borçlar İcra ve İflas Kanunu’na göre imzası ikrar edilmiş senetli borç hükmündedir. Keza bu takiplerde, bağımsız bölümde bulunan taşınır malların bağımsız bölüm malikinin mülkiyetinde olduğu, karine olarak kabul edilir.

Bağımsız bölüm malikinin, yukarıda birinci fıkrada yazılı borçları dolayısıyla, diğer bağımsız bölüm malikleri lehine kanuni ipoteğin tescilli talebi de bu alacakların güvencelerindendir.

Ortak giderlerin tahsilini temin için ön görülmüş olan güvenceler, burada sayılanlarla sınırlı olmayıp, mevzuatta ön görülmüş ve ön görülecek diğer güvenceler de bu kapsamdadır.

 

BÖLÜM IV

YÖNETİM

 

GENEL OLARAK YÖNETİM

 

MADDE 23 – YÖNETİM ORGANLARI

Ana taşınmaz ve bunun üzerinde bulunan bağımsız bölümler ile bütün Toplu Yapı, bu yönetim planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda öngörülen usul ve esaslara göre, şu organları yönetilir:

1.      Blok Yapı Yönetimi

A-     Blok Kat Malikleri Kurulu

B-     Yönetici

C-     Denetçi

 

2.      Toplu Yapı Yönetimi

A-     Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu

B-     Toplu Yapı Temsilciler Kurulu

C-     Toplu Yapı Yöneticisi

D-     Toplu Yapı Denetçisi

 

KISIM 1

BLOK YAPI YÖNETİMİ

 

BLOK KAT MALİKLERİ KURULU

 

MADDE 24 – BLOK KAT MALİKLERİ KURULUNUN OLUŞUMU

Blok Kat Malikleri Kurulu, Blok Yapıda bulunan tüm bağımsız bölüm maliklerinden oluşur. Bu kurulca alınacak kararların geçerli olması için kurulun, bu Yönetim Planında gösterilen esaslara uygun olarak toplanması ve kararların bu esaslara uyularak alınması gerekir. Bağımsız bölüm maliklerinin tamamı veya bir bölümünün, bu esaslar ve bu organ dışında oluşturacakları birim ve toplantılarda alacakları kararlar, Kanunda ve bu Yönetim Planındaki belirtilen usul ve esaslara göre toplanmış bir Kat Malikleri Kurulu kararına dönüşmedikçe geçerli olmaz.

 

MADDE 25 – KURULA KATILMA HAKKI VE TEMSİL

Blok Kat malikleri Kurulu’na katılma hakkı, bağımsız bölümlerin maliklerine aittir. Bağımsız bölüm üzerinde birden çok kişi birlikte malik iseler, aralarından seçecekleri birisi kurula katılır. Bağımsız bölüm tamamı üzerinde intifa hakkı varsa kurula katılma hakkı sahibinindir. Bağımsız bölüm üzerinde kısmen intifa hakkının bulunması halinde ise, hem çıplak mülkiyet hem de kısmen intifa hakkına sahip olan tek kişi kurula katılır. Bağımsız bölümün bir tüzel kişiye ait olması halinde ise, kurula katılacak gerçek kişi, tüzel kişinin yetkili organınca belirlenir.

Bağımsız bölüm malikleri ve kurula katılma hakkı olanlar kurulda kendilerini yetkili vekille temsil ettirebilirler. Vekilin, bağımsız bölüm maliki olması şart değildir. Bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. Temsil yetkisi verilirken vekilin oy hakkı bulunmadığı hususunda sınırlama yapılamaz, böyle bir sınırlama yapılmış ise vekil toplantıya alınmaz. Kanuni temsile ilişkin hükümler saklıdır.

 

MADDE 26 – TOPLANTI ZAMANI

Blok Kat Malikleri Kurulu, her yılın Ocak ayı içinde olağan olarak toplanır. İlk toplantı için, Ocak ayı beklenmez. Ancak, ilk toplantıda alınan kararlar, toplantının yapıldığı yıl için geçerli olur ve müteakip yılın Ocak ayında olağan toplantı yapılır.

Önemli bir konunun ortaya çıkması halinde, yöneticinin çağrısı üzerine kurul her zaman olağanüstü toplantı yapabilir. Bu çağrı, Yönetici tarafından yapılmadığı takdirde denetçi tarafından yapılır.

Blokta yer alan bağımsız bölüm maliklerinin üçte birinin talep etmesi halinde Yönetici, kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

 

MADDE 27 – ÇAĞRI USULÜ

Toplantılar, Yöneticinin, toplantı gününden en az on beş gün önce yapacağı çağrı ile yapılır. Çağrıda, toplantının yeri, günü ve başlama saati belirtilir. Çağrı, Blokta oturan bağımsız bölüm maliklerine imzalattırılacak bir çağrı yazısı ile Blokta oturmayan maliklere ise, yönetime verdikleri adreslere, bir adres verilmemiş ise tapuda bulunan adreslere taahhütlü mektupla yapılır. Bu adreslere yapılan tebliğler geçerlidir.

Toplantının gündemi de çağrı yazısı ile birlikte kat maliklerine duyurulur. Olağanüstü toplantı çağrılarında gündemden ayrı olarak, toplantıyı talep edenlerin adları ile toplantı nedenleri de bildirilir.

Olağan ve olağan üstü toplantılarda, ilk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının yapılacağı gün yedi günden az olmamak ve on beş günden çok olmamak üzere belirlenip ikinci toplantının yer ve saati de bildirilir.

 

MADDE 28 – TOPLANTI YETER SAYISI

Blok Kat Malikleri Kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı itibariyle yarısından fazlasının katılmasıyla toplanır. Bu çoğunluk sağlanamazsa toplantı açılmaz ve durum bir tutanakla tespit edilir ve yedi günden az on beş günden fazla olmamak üzere belirlenen günde içinde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda yeter sayı aranmaz ve toplantı, gelenlerle yapılır.

 

MADDE 29 – TOPLANTI YERİ

Blok Kat Malikleri Kurulu, blok yapıda veya Sosyal Tesiste Toplu Yapı Yönetiminin bu iş için tahsis edeceği uygun bir yerde toplanır. Toplantı yeri çağrı yazısında gösterilir.

 

MADDE 30 – TOPLANTI

Toplantı, yeter sayıda bağımsız bölüm malikinin toplantı yerinde hazır bulunması (ikinci toplantıda ise bu sayı aranmadan) ve gelen maliklerin düzenlenen malikler cetvelini imzalaması ile başlar. Toplantıyı Yönetici veya onun bulunmaması halinde en yaşlı kat maliki açar.

Toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir başkan yardımcısı ve bir kâtip seçilir. Toplantıda tutulacak tutanak, başkan, başkan yardımcısı, kâtip ve katılan kat malikleri tarafından imzalanır. Başkan, gündemin görüşülmesini, gündem maddelerinin karara bağlanmasını ve toplantı düzenini sağlar.

 

MADDE 31 – GÜNDEM VE GÖRÜŞMELER

Blok Kat Malikleri Kurulu, gündeminde mevcut olan maddeleri görüşür. Gündem, Yönetici tarafından saptanır. Toplantıda hazır bulunanların 1/3’ünün talebi halinde, talep konusu hususlar da gündeme ilave edilir.

 

MADDE 32 – KARARLAR

A)     Blok Kat Malikleri Kurulu kararları, Kanunda veya bu yönetim planında aksine hüküm bulunmadıkça, toplantıya oy çoğunluğu ile alınır. Oy çokluğunun hesaplanması bakımından aşağıdaki kurallara uyulur. 

a.      Oy çokluğu, toplantıya katılanların sayısına göre hesap edilir, ayrıca arsa payı çoğunluğu aranmaz.

b.      Oy çokluğunun hesaplanmasında, çekimser oy verenler ya da toplantıya katılıp da hiç oy vermeyenler veya oy vermeden toplantıdan ayrılanlar da toplantıya katılmış olarak kabul edilirler.

c.       Kabul için yeterli çoğunluk oyunu sağlayamamış olan öneriler, reddedilmiş sayılır.

d.      Yönetici ve Denetçi seçimlerinde boş oy kullanılamaz. İlk turda gerekli oy çoğunluğu sağlanamazsa, ikinci turda en çok oyu toplayan aday seçilmiş sayılır, ikinci turda oylarda eşitlik olması halinde adaylar arasında kura çekilir. Kurada kazanan aday seçilmiş sayılır.

e.      Görüşülen konu doğrudan doğruya kendisi ile ilgili olan bağımsız bölüm maliki görüşmelere katılabilir fakat oy veremez ve çoğunluğun hesaplanmasında nazara alınmaz. Yönetici ve Denetçinin ibrasına ait kararlar bu hükmün dışındadır.

 

Toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle yapılan ikinci toplantıda karar yeter sayısı ise, katılanların salt çoğunluğudur. Salt çoğunluğun tespitinde yukarıdaki esaslar dikkate alınır.

B)     Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. Blok yapıda birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.

 

MADDE 33 – BLOK KAT MALİKLERİ KURULUNUN GÖREVLERİ

Blok Kat Malikleri Kurulu, sadece kendi bloklarındaki sorunların, Kanun ve bu Yönetim Planı’na göre çözümlenmesinde yetkilidir. Ancak, Blok Kat malikleri Kurulu, kendi blokları ile ilgili olsa da diğer blokların ve dolayısıyla Aktürk Rapsodi Evleri Toplu Yapısı’nın mimari yapısını, görüntüsünü, peyzajını, Toplu Yapı bütünlüğünü ve ortak yaşamı bozacak veya etkileyecek kararları alamazlar.

Blok Kat Malikleri Kurulu, tüm Toplu Yapı’yı veya diğer Bloklardaki kat maliklerini bağlayıcı yönde karar alamazlar. Kurul, Blok ortak mahalleri dışındaki gerek diğer blokların ortak mahalleri veya Toplu Yapı ortak mahalleri hakkında da herhangi bir karar alamazlar.

Blok Kat Malikleri Kurulu, daha önce Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu veya Toplu Yapı temsilciler Kurulunca verilmiş olan kararlarla çelişki yaratacak veya söz konusu kararı ortadan kaldıracak yönde karar alamazlar. Daha genel bir anlatımla, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararları ile Blok Kat Malikleri Kurulu kararları arasında çelişki ortaya çıktığında Toplu Yapı kat Malikleri Kurulu kararı uygulanır.

Blok Kat Malikleri Kurulu ayrıca, kendi bloklarında bağımsız bölüm malikleri arasında veya kat malikleri ile yönetici ya da denetçi arasında veyahut yönetici ile denetçi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözer ve karara bağlar.

 

MADDE 34 – KAYIT VE BELGELER

Blok Kat Malikleri Kurulu kararları (1)’den başlayarak, sırayla giden sayfa numaralarını taşıyan, noterden tasdikli deftere yazılır. Her kararın altı, toplantıda bulunan bağımsız bölüm maliklerince imzalanır, karara karşı oy verenler de gerekçelerini yazarak defteri imzalarlar.

Kurula ait karar defteri ile tutanak ve belgelere ait dosya, Blok Yöneticisi tarafından saklanır.

 

MADDE 35 – KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI

Blok Kat Malikleri Kurulu’nun yetkili olduğu konularda aldıkları kararlar, o blokta bulunan bütün bağımsız bölüm malikleri ile onların külli ve cüz’i haleflerini, Yöneticiyi, Denetçiyi ve diğer bütün ilgilileri bağlar. Bağımsız bölümlerde, intifa yahut sükna hakkı sahibi veya kiracı sıfatıyla bulunanlar ile başka bir hukuki sebebe dayanarak zilyet olanlar ve bunlara tabi olarak bulunanlar da kurul kararlarına uymak ve gereklerini yerine getirmekle yükümlü ve malik ile birlikte sorumludurlar.

 

MADDE 36 – KURUL KARARININ KESİNLEŞMESİ

Blok Kat malikleri Kurulu kararları, kararın alınıp noter tasdikli deftere yazılarak imzalanması ile kesinleşir. Kesinleşmiş bir karara karşı yargı yoluna başvurulmuş olması, yargı yerlerinde alınan yürütmenin durdurulmasına ilişkin bir tedbir kararı olmadıkça, blok kat Malikleri kurulu kararının uygulanmasını ve yürürlülüğünü engellemez ve geciktirmez.

Toplantıya katılmamak, aleyhte oy kullanmak veya başka suretlerle karşı çıkmış olmak, Blok Kat Malikleri Kurulunca usulüne uygun olarak alınmış kararlara uymamak için bir sebep teşkil etmez.

Bağımsız bölüm malikleri ile külli ve cüz’i halefleri ve diğer bütün ilgililer, Blok Kat Malikleri Kurulunca alınmış olan kararları bilmediklerini ileri sürerek, bu kararlarla belirlenmiş borç ve yükümlülüklerinden kaçınamazlar ve bu bilgisizliğe dayanarak sorumluluklarından kurtulamazlar.

Yönetici, Blok Kat Malikleri Kurulunca alınan bütün kararları, Kat Mülkiyeti Kanununca belirlenen şekilde tebliğ ve Blokta uygun bir şekilde ilan eder ve karar defterini kat maliklerinin incelemelerine açık bulundurur.

 

KISIM 2

BLOK YÖNETİCİSİ

 

MADDE 37 – BLOK YÖNETİCİSİ ATANMASI VE ATANMA ŞARTLARI

Yönetici, Blok Kat Malikleri Kurulunca atanır. Yönetici, kat malikleri arasından atanabileceği gibi dışarıdan bir kişi de Yönetici olarak atanabilir. Bununla birlikte, bağımsız bölüm maliki:

a)      Tüzel kişi ise, kurula katılan temsilcisi,

b)      Birden çok ise, aralarında belirleyecekleri birisi,

c)      Kısıtlı ise, kanuni temsilcisi,

d)      Bağımsız bölümün veya malikinin idaresi için kayyım tayin edilmiş ise kayyım,

e)      Bağımsız bölüm üzerinde intifa veya sükna hakkı varsa, bu hakkın sahibi,

Yöneticiliğe aday olabilir ve Yönetici olarak atanabilir.

Yöneticinin adı, soyadı ile iş ve ev adresinin, Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen şekilde asılması zorunludur.

 

MADDE 38 – YÖNETİCİLİK SÜRESİ

Yöneticilik süresi bir yıldır. Bu süre dolmadan yöneticiliğin, istifa, ölüm, yöneticilik yapamayacak derecede bir hastalık ve sakatlık v.b. bir sebeple boşalması halinde, kurulum olağanüstü toplantısı yapılarak, yöneticinin geri kalan süresini tamamlamak üzere yeni yönetici atanır.

Yöneticiliğe aday bulunamaması ve bu nedenle seçim yapılamaması halinde yönetici, blok kat maliklerinden birinin talebi üzerine, gayrimenkulün bulunduğu yerin Sulh Mahkemesince atanır.

 

MADDE 39 – BLOK YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ

Yönetici, kanun, diğer düzenlemeler ve bu yönetim planındaki kurallara uyarak, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu ve Blok Kat Malikleri Kurulu kararlarına göre, Bloğun bütün yönetim işlerini yürütür.

Yöneticinin, işbu Yönetim Planında belirtilen sınırlamalara riayet etmek kaydıyla görevlerinden başlıcaları şunlardır:

a)      Bloğun ortak yerlerinin, amacına uygun olarak kullanılması, korunması için gerekli çalışmaları yapmak,

b)      Bağımsız bölüm malikleri ile diğer ilgili kişilerin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak, aykırı davranışlar hakkında gerekli yaptırımlara başvurmak, Bloğun ortak yerlerini ilgilendiren konularda gerektiğinde üçüncü kişi ve resmi mercilere karşı girişimlerde bulunmak, tebligat yapmak, tebligatı kabul etmek,

c)      Blok Kat Malikleri Kurulu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

d)      Kendi bloğunda bulunan kat maliklerinden, yalnızca kendi bloğuna ilişkin genel giderlere katılma payları ile avansları toplamak, gerektiğinde ivedi hallerde ek ödeme talebinde bulunmak,

e)      Gelir, gider kayıtlarını tutmak, belgeleri muhafaza etmek veya Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca ortak muhasebeci belirlenmesi halinde, harcama belgelerini söz konusu muhasebeciye muhafaza ettirmek,

f)       Blok işletme projesini yapmak, bağımsız bölüm maliklerine bildirmek, Blok Kat Malikleri Kurulunca kabul edilen işletme projesini uygulamak,

g)      Yönetime ait paralardan günlük harcamalar dışında kalanları ulusal bir bankaya yatırmak,

h)      Blok Kat Malikleri Kurulu karar defteri ile gelir gider defterlerini usulüne uygun olarak tutmak, notere tasdik ettirmek, belgelerini muhafaza etmek,

i)        Görev dönemi sonunda, dönemle ilgili, gelirler ve giderlere ilişkin hesapları gösteren bir bilanço ve faaliyet raporu hazırlamak ve bunu, müteakip dönemde gerçekleşmesi muhtemel gelirler ve giderler göz önünde tutularak hazırlanmış işletme projesi önerisi ile birlikte, Blok Kat Malikleri Kuruluna sunmak.

j)        Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplantılarına katılmak ve bloğu temsil etmek.

 

MADDE 40 – BLOK İŞLETME PROJESİ

İşletme projesi, Bloğun bir yıllık yönetiminde gerçekleşeceği tahmin olunan, gelir ve giderleri ile Toplu Yapı işletme projesi gereği her bağımsız bölüm malikine düşecek gider payını ve bu pay için ödeyecekleri avans tutarlarını gösteren belgedir.

İşletme projesi yönetici tarafından hazırlanır ve Blok Kat Malikleri Kurulunca aynen veya değiştirilerek onaylanmak suretiyle kesinleşir.

Yönetici, dönem sonunda, Blok Kat Malikleri Kurulu’na sunacağı işletme projesi önerisini, kurulun toplantısından on beş gün önce, bütün bağımsız bölüm maliklerine veya bağımsız bölümden sürekli yararlananlara imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirir. Bu bildirimden itibaren yedi gün içinde işletme projesine itiraz edilebilir. İtirazlar, Blok Kat Malikleri Kurulu’nda karara bağlanır.

Yöneticinin, dönem sonunda, Blok Kat Malikleri Kurulu’na işletme projesi sunmamış olması veya sunulan projenin itirazlar üzerine veya kurul kararı ile reddedilmiş olması halinde, işletme projesi yeni atanan Yönetici tarafından yapılır. Yeni atanan Yönetici atanmasını müteakip derhal bir yönetim projesi yaparak önceki fıkra gereğince ilgililere tebliğ eder. Bu projeye yedi günlük süre içinde itiraz bulunması halinde, Blok Kat Malikleri Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır ve itirazlar karara bağlanır ve işletme projesi kesinleşir.

 

MADDE 41 – TEBLİGAT

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda veya bu Yönetim Planında başka türlü düzenlenmiş olmadıkça, Yönetici tarafından yapılacak tebligatlarda, mer’i Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

 

MADDE 42 – BLOK YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞU

Yönetici, bağımsız bölüm maliklerine ve bunların oluşturduğu kurula karşı Borçlar Kanunu’nun vekâlet akdi hükümlerine göre sorumludur.

 

MADDE 43 – BLOK YÖNETİCİSİNİN HAKLARI

Yöneticinin, bağımsız bölüm maliklerine karşı hakları, kural olarak, vekilin hakları gibidir. Yönetici, esas olarak bu görevinden dolayı ücret almaz ve yönetim giderlerinden bağışık tutulmaz. Ancak, ücretsiz aday bulunamaması halinde, bağımsız bölüm malikler kurulunca, aday bulunabilecek ölçüde ücret tespit edilebilir ve bu ücret, genel giderlerin yarısından fazla olamaz.

 

KISIM 3

BLOK DENETİMİ

 

MADDE 44 – BLOK DENETÇİSİ

Blok Yöneticisi’nin iş ve işlemleri ile hesaplarını denetlemek üzere, Blok Kat Malikleri Kurulunca olağan toplantıda sayı ve arsa payı çoğunluğu ile bir Denetçi seçilir. Denetçi seçimi hakkında, yönetici seçimine ilişkin hükümler uygulanır. Denetçinin görev süresi bir yıldır. Görevi biten Denetçi yeniden seçilebilir. Denetçinin ücreti ve sorumlulukları hakkında yöneticiye ait hükümler uygulanır.

 

MADDE 45 – DENETÇİNİN GÖREVLERİ 

Denetçi her üç ayda bir yöneticinin kayıt, defter ve belgelerini inceleyerek bir ara rapor hazırlar. Denetçi gerekli görürse, bu raporlar, Yönetici tarafından, bağımsız bölüm maliklerine bildirilir.

Bağımsız bölüm maliklerinin sayı olarak 1/3’ den fazlası gerekli görürse Denetçi, üç aylık süreyi ve yılsonunu beklemeden denetim işlemlerini yapmaya ve inceleme sonucu içeren raporunu, bağımsız bölüm maliklerine göndermeye mecburdur.

Dönem sonunda Denetçi, incelediği iş ve işlemler ve hesap durumu hakkında kendi görüşlerini de içeren raporu, kurul toplantısından on gün önce bağımsız bölüm maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla gönderir.

Denetçi, denetime ilişkin raporları ve diğer hususları kaydetmek üzere noterlikçe onaylı bir defter tutar.

 

 

BÖLÜM V

TOPLU YAPI YÖNETİMİ

 

KISIM 1 – YÖNETİM ORGANLARI

 

MADDE 46 – GENEL OLARAK  

İşbu Yönetim Planı’ nın 2. Maddesinde tapu kaydı yazılı ana taşınmazda yer alan bütün blokların bir Toplu Yapı halinde birlikte yönetimi amaçlanmış ve bu ana taşınmaz üzerine inşa edilen 563 adet bağımsız bölümün malikleri bir Toplu Yapı halinde, bu Yönetim Planı gereğince yönetilmesini kabul etmişlerdir. Toplu Yapının yönetim organları; Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu Yapı Yöneticisi ve Toplu Yapı Denetçisidir.

 

KISIM 2 – TOPLU YAPI KAT MALİKLERİ KURULU

 

MADDE 47 – TOPLU YAPI KAT MALİKLERİ KURULUNUN OLUŞUMU

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, Aktürk Rapsodi Evleri Toplu Yapısında bulunan bütün bağımsız bölümlerin maliklerinden oluşur. Bu kurulca alınacak kararların geçerli olması için kurulun, bu yönetim planında gösterilen esaslara uygun olarak toplanması be kararların bu esaslara uyularak alınması gerekir. Bağımsız bölüm maliklerinin tamamı veya bir bölümünün, bu esaslar ve bu organ dışında oluşturacakları birim ve toplantılarda alacakları kararlar, Kanunda ve bu yönetim planındaki belirtilen usul ve esaslara göre toplanmış bir Kat Malikleri Kurulu kararına dönüşmedikçe geçerli olmaz.

 

MADDE 48 – KURULA KATILMA HAKKI VE TEMSİL

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’na katılma hakkı, Toplu Yapıda bulunan tüm bağımsız bölümlerin maliklerine aittir. Bağımsız bölüm üzerinde birden çok kişi birlikte malik iseler, aralarından seçecekleri birisi kurula katılır. Bağımsız bölüm tamamı üzerinde intifa hakkı varsa kurula katılma hakkı, intifa hakkı sahibinindir. Bağımsız bölüm üzerinde kısmen intifa hakkının bulunması halinde ise, hem çıplak mülkiyet hem de kısmen intifa hakkına sahip olan tek kişi kurula katılır. Bağımsız bölümün bir tüzel kişiye ait olması halinde ise, kurula katılacak gerçek kişi, tüzel kişinin yetkili organınca belirlenir.

Bağımsız bölüm malikleri ve kurula katılma hakkı olanlar kurulda kendilerini yetkili vekille temsil ettirebilirler. Vekilin, bağımsız bölüm maliki olması şart değildir. Bir kişi en çok bağımsız bölüm maliklerinden %5’inden fazlasının temsilcisi olarak katılamaz. Kanuni temsile ilişkin hükümler saklıdır.

 

MADDE 49 – TOPLANTI ZAMANI

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, her iki yılda bir Ocak ayı içinde olağan olarak toplanır. İlk toplantı için, Ocak ayı beklenmez. Ancak, ilk toplantıda alınan kararlar, toplantının yapıldığı yıl için geçerli olur ve müteakip yılın Ocak ayında olağan toplantı yapılır.

Önemli bir konunun ortaya çıkması halinde, Toplu Yapı Yöneticisinin çağrısı üzerine, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu her zaman olağanüstü toplantı yapabilir. Bu çağrı, Yönetici tarafından yapılmadığı takdirde, Toplu Yapı Denetçisi tarafından yapılır.

Tolu Yapıda yer alan bağımsız bölüm maliklerinin üçte birinin talep etmesi halinde Toplu Yapı Yöneticisi, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

 

MADDE 50 – ÇAĞRI USULÜ

Toplantılar, Toplu Yapı Yöneticisinin, toplantı gününden en az on beş gün önce yapacağı çağrı ile yapılır. Çağrıda, toplantının yeri, günü ve başlama saati belirtilir. Çağrı, kat maliklerine imza karşılığı veya kat maliklerinin, yönetime verdikleri adreslere, bir adres verilmemiş ise tapuda bulunan adreslere taahhütlü mektupla yapılır. Bu adreslere yapılan tebliğler geçerlidir.

Toplantının gündemi de çağrı yazısı ile birlikte kat maliklerine duyurulur. Olağanüstü toplantı çağrılarında gündemden ayrı olarak, toplantıyı talep edenlerin adları ile toplantı nedenleri de bildirilir.

Olağan ve olağan üstü toplantılarda, ilk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının yapılacağı gün yedi günden az olmamak ve on beş günden çok olmamak üzere belirlenip ikinci toplantının yer ve saati de bildirir.

 

MADDE 51 – TOPLANTI YETER SAYISI

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı itibariyle yarısından fazlasının katılmasıyla toplanır. Bu çoğunluk sağlanamazsa toplantı açılmaz ve durum bir tutanakla tespit edilir ve yedi günden az on beş günden fazla olmamak üzere belirlenen günde içinde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda yeter sayı aranmaz ve toplantı, gelenlerle yapılır.

 

MADDE 52 – TOPLANTI YERİ

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, Toplu Yapı Yöneticisinin bu iş için belirleyeceği uygun bir yerde toplanır. Toplantı yeri çağrı yazısında gösterilir.

 

MADDE 53 – TOPLANTI

Toplantı, yeter sayıda bağımsız bölüm malikinin toplantı yerinde hazır bulunması (ikinci toplantıda ise bu sayı aranmadan) ve gelen maliklerin düzenlenen malikler cetvelini imzalaması ile başlar. Toplantı, Toplu Yapı Yöneticisi tarafından veya onların bulunmaması halinde, en yaşlı kat malik tarafından açılır.

Toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçilir. Toplantıda tutulacak tutanak, seçilecek başkan, başkan yardımcısı, katip ve katılan kat malikleri tarafından imzalanır. Başkan, gündemin görüşülmesini, gündem maddelerinin karara bağlanmasını ve toplantı düzenini sağlar.

 

MADDE 54 – GÜNDEM VE GÖRÜŞMELER

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, gündeminde mevcut olan maddeleri görüşür. Gündem, Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Toplantıda hazır bulunanların 1/3’ünün talebi halinde, talep konusu hususlar da gündeme ilave edilir.

 

MADDE 55 – KARARLAR

A)     Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu kararları, Kanında veya bu Yönetim Planında aksine hüküm bulunmadıkça, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oy çokluğunun hesaplanması bakımından aşağıdaki kurallara uyulur

a.      Oy çokluğu, toplantıya katılanların sayısına göre hesap edilir, ayrıca arsa payı çoğunluğun aranmaz.

b.      Oy çokluğunun hesaplanmasında, çekimser oy verenler ya da toplantıya katılıp da hiç oy vermeyenler veya oy vermeden toplantıdan ayrılanlar da toplantıya katılmış olarak kabul edilirler.

c.       Kabul için yeterli çoğunluk oyunu sağlayamamış olan öneriler, reddedilmiş sayılır.

d.      Görüşülen konu doğrudan doğruya kendisi ile ilgili olan bağımsız bölüm maliki görüşmelere katılabilir fakat oy veremez ve çoğunluğun hesaplanmasında nazara alınmaz.

 

B)     Toplantılara bağımsız bölüm malikini temsilen katılanlar, bağımsız bölüm maliki adına oy kullanırlar. Ancak, aynı kişi oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilmez. Temsil yetkisi verilirken oy hakkı bulunmadığı hususunda sınırlama yapılamaz, böyle bir sınırlama yapılmış ise vekil toplantıya alınmaz.

 

MADDE 56 – KAYIT VE BELGELER

Toplu Yapı Kat malikleri Kurulu kararları (1)’den başlayarak, sırayla giden sayfa numaralarını taşıyan, noterden tasdikli deftere yazılır. Her kararın altı, toplantıda bulunan bağımsız bölüm maliklerince imzalanır, karara karşı oy verenler de gerekçelerini yazarak defteri imzalarlar.

Kuruldaki görüşmeler bir tutanağa bağlanır ve altı, divan başkanı, başkan yardımcısı, kâtip ve katılan kat malikleri tarafından imzalanarak dosyalanır. Kurul toplantısı ile ilgili bütün belgeler bu dosyaya konur.

Kurula ait karar defteri ile tutanak ve belgelere ait dosya, Toplu Yapı Yöneticisi tarafından saklanır.

 

MADDE 57 – KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI

 Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nun yetkili olduğu konularda aldıkları kararlar, Toplu Yapıda bulunan bütün bağımsız bölüm malikleri ile onların külli ve cüz’i haleflerini, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nu, Blok Kat malikleri Kurulu’nu, Yöneticiyi, Denetçiyi ve diğer bütün ilgilileri bağlar. Bağımsız bölümlerde, intifa yahut sükna hakkı sahibi veya kiracı sıfatıyla bulunanlar ile başka bir hukuki sebebe dayanarak zilyet olanlar ve bunlara tabi olarak bulunanlar da kurul kararlarına uymak ve gereklerini yerine getirmekle yükümlü ve malik ile birlikte sorumludurlar.

 

MADDE 58 – KANUN HÜKÜMLERİ

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42, 43, 44 ve 45.maddeleri kapsamına giren konular hakkında verilen kararlar, kat maliklerince tasarrufi işlemler yapılmasını gerektiriyorsa, bağımsız bölüm malikleri bu kararlara da uymak ve kararın gerektirdiği resmi senet düzenlemesi işlemlerine katılmak, tescil işlemi için talepte bulunmak, tasarrufi işlemi onaylamak ve bütün sonuçlarına katlanmak zorundadır.

 

TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU

 

MADDE 59 – TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULUNUN OLUŞUMU

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Aktürk Rapsodi Evleri Toplu Yapısında bulunan bütün konut Blokları ile Çarşı Bloğu yöneticilerinden oluşur. Bu kurulca alınacak kararların geçerli olması için kurulun, bu yönetim planında gösterilen esaslara uygun olarak toplanması ve kararların bu esaslara uyularak alınması gerekir. Blok yöneticilerinin tamamı veya bir bölümünün, bu esaslar ve bu organ dışında oluşturacakları birim ve toplantılarda alacakları kararlar, Kanunda ve bu yönetim planındaki belirtilen usul ve esaslara göre toplanmış bir Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararına dönüşmedikçe geçerli olmaz.

 

MADDE 60 – KURULA KATILMA HAKKI VE TEMSİL

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na katılma hakkı, Toplu Yapıda bulunan tüm Blok Yöneticilerine aittir. Her Blok Yöneticisi, Kurulda yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptir.

Blok Yöneticileri kurulda kendilerini kendi Bloğundaki kat maliklerinden bir vekille temsil ettirebilirler. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyeleri birbirlerine vekaleten hareket edemezler.

 

MADDE 61 – TOPLANTI ZAMANI

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda en az iki defa olağan olarak toplanır. İlk toplantı için, söz konusu aylar beklenmez. Ancak, ilk toplantıda alınan kararlar, toplantının yapıldığı dönem için geçerli olur.

Önemli bir konunun ortaya çıkması halinde, Toplu Yapı Yöneticisinin çağrısı üzerine, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu her zaman olağanüstü toplantı yapabilir. Bu çağrı, Toplu Yapı Yöneticisi tarafından yapılmadığı takdirde, Toplu Yapı Denetçisi tarafından yapılır.

Toplu Yapıda yer alan Blok Yöneticilerinin üçte birinin talep etmesi halinde Toplu Yapı Yöneticisi, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

 

MADDE 62 – ÇAĞRI USULÜ

Toplantılar, Toplu Yapı Yöneticisinin, toplantı gününden en az on beş gün önce yapacağı çağrı ile yapılır. Çağrıda, toplantının yeri, günü ve başlama saati belirtilir. Çağrı, Blok Yöneticilerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla yapılır.

Toplantının gündemi de çağrı yazısı ile birlikte Blok Yöneticilerine duyurulur. Olağanüstü toplantı çağrılarında gündemden ayrı olarak, toplantıyı talep edenlerin adları ile toplantı nedenleri de bildirilir.

Olağan ve olağan üstü toplantılarda, ilk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının yapılacağı gün yedi günden az olmamak ve on beş günden çok olmamak üzere belirlenip ikinci toplantının yer ve saati de bildirilir.

 

MADDE 63 – TOPLANTI YETER SAYISI

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu Yapıda yer alan bağımsız bölüm sayısının yarısından fazlasını temsil eden Blok Yöneticilerinin katılmasıyla toplanır. Bu çoğunluk sağlanamazsa toplantı açılmaz ve durum bir tutanakla tespit edilir ve yedi günden az on beş günden fazla olmamak üzere belirlenen günde içinde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda yeter sayısı aranmaz ve toplantı, gelenlerle yapılır.

 

MADDE 64 – TOPLANTI YERİ

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu Yapı Yöneticisinin bu iş için belirleyeceği uygun bir yerde toplanır. Toplantı yeri çağrı yazısında gösterilir.

 

MADDE 65 – TOPLANTI

Toplantı, yeter sayıda Blok Yöneticisinin toplantı yerinde hazır bulunması (ikinci toplantıda ise bu sayı aranmadan) ve gelen üyelerin düzenlenen üye cetvelini imzalaması ile başlar. Toplantı, Toplu Yapı Yöneticisi tarafından veya onların bulunmaması halinde, en yaşlı Blok Yöneticisi tarafından açılır.

Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir kâtip seçilir. Toplantıda tutulacak tutanak, seçilecek başkan, başkan yardımcısı, kâtip ve katılan Blok Yöneticileri tarafından imzalanır. Başkan, gündemin görüşülmesini, gündem maddelerinin karara bağlanmasını ve toplantı düzenini sağlar.

 

MADDE 66 – GÜNDEM VE GÖRÜŞMELER

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, gündeminde mevcut olan maddeleri görüşür. Gündem, Toplu Yapı Yöneticisi tarafından saptanır. Toplantıda hazır bulunanların 1/3’ünün talebi halinde, talep konusu hususlar da gündeme ilave edilir.

 

MADDE 67 – KARARLAR

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararları, Kanunda veya bu Yönetim Planında aksine hüküm bulunmadıkça, Toplu Yapıda yer alan bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunu temsil eden Blok Yöneticilerinin oyu ile alınır. Karar yeter sayısının hesaplanması bakımından aşağıdaki kurallara uyulur.

a.      Karar yeter sayısının hesaplanmasında, çekimser oy verenler ya da toplantıya katılıp da hiç oy vermeyenler veya oy vermeden toplantıdan ayrılanlar da toplantıya katılmış olarak kabul edilirler.

b.      Kabul için yeterli çoğunluk oyunu sağlayamamış olan öneriler, reddedilmiş sayılır.

c.       Yönetici ve Denetçi seçimlerinde boş oy kullanılamaz. İlk turda gerekli oy çokluğu sağlanamazsa, ikinci turda en çok oyu toplayan aday seçilmiş sayılır, ikinci turda oylarda eşitlik olması halinde adaylar arasında kura çekilir. Kurada kazanan aday seçilmiş sayılır.

 

MADDE 68 – KAYIT VE BELGELER

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararları (1)’den başlayarak, sırayla giden sayfa numaralarını taşıyan, noterden tasdikli deftere yazılır. Her kararın altı, toplantıda bulunan temsilcilerce imzalanır, karara karşı oy verenler de gerekçelerini yazarak defteri imzalarlar.

Kuruldaki görüşmeler bir tutanağa bağlanır ve altı, divan başkanı, başkan yardımcısı, kâtip ve katılan temsilciler tarafından imzalanarak dosyalanır. Kurul toplantısı ile ilgili bütün belgeler bu dosyaya konur.

Kurula ait karar defteri ile tutanak ve belgelere ait dosya, Toplu Yapı Yöneticisi tarafından saklanır.

 

MADDE 69 – KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun yetkili olduğu konularda aldıkları kararlar, Toplu yapıda bulunan bütün bağımsız bölüm malikleri ile onların külli ve cüz’i haleflerini, Blok Kat Malikleri Kurulu’nu, Blok Yöneticilerini ve Denetçilerini, Toplu Yapı Yöneticisi’ni, Toplu Yapı Denetçisi’ni ve diğer bütün ilgilileri bağlar. Bağımsız bölümlerde, intifa yahut sükna hakkı sahibi veya kiracı sıfatıyla bulunanlar ile başka bir hukuki sebebe dayanarak zilyet olanlar ve bunlara tabi olarak bunanlar da kurul kararlarına uymak ve gereklerini yerine getirmekle yükümlü ve malik ile birlikte sorumludurlar.

 

MADDE 70 – KANUN HÜKÜMLERİ

Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42, 43, 44 ve 45.maddeleri kapsamına giren konular hakkında verilen kararlar, kat maliklerince tasarrufi işlemler yapılmasını gerektiriyorsa, bağımsız bölüm malikleri bu kararlara da uymak ve kararın gerektirdiği resmi senet düzenlemesi işlemlerine katılmak, tescil işlemi için talepte bulunmak, tasarrufi işlemi onaylamak ve bütün sonuçlarına katlanmak zorundadır.

 

MADDE 71 – TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULUNUN GÖREVLERİ

Toplu Yapıya ait ortak yerlerin ve ortak şeylerin bakım, onarım ve bunlara ait hizmetlerin yürütülmesi ile Toplu Yapının mimari yapısının, görüntüsünün, peyzajının, Toplu Yapı bütünlüğünün korunması ve Toplu Yapıda ortak yaşamın idamesi için gerekli tedbirlerin alınması görevi, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na aittir. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu bu görevin ifası için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, başlıca şu vazifeleri yapar:

a)      Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, kat malikleri arasından veya dışarıdan Toplu Yapı Yöneticisi’ni ve Toplu Yapı kat malikleri arasından Toplu Yapı Denetçisi’ni seçer.

b)     Toplu Yapı Yöneticisi tarafından hazırlanan Toplu Yapı işletme projesini onaylar, tadil eder veya yeniden yapılmasını sağlar.

c)      Toplu Yapının genel aydınlatılması, ağaçlandırılması, ana ve ara yolların, park, bahçe, spor alanı, sosyal tesis gibi Toplu Yapı dâhilinde bulunan veya Toplu Yapı kat maliklerinin kullanılmasına terk edilen sahalardan, yararlanma imkânlarının arar, bunların bakım, onarım ve kullanılmaları için gerekli esasları tespit eder ve bu amaçla belediye ve resmi mercilerle ilişkiler kurar ve bu konularda karar alır,

d)     Aldığı kararların uygulanması için Toplu Yapı Yöneticisi’ne talimat verir ve kararların yürütülmesini izler,

e)      Bu Yönetim Planı’nın, bağımsız bölüm maliklerinin hak, yükümlülük, borç, sorumluluklarına ilişkin hükümleri ile haklarının kısıtlanmasına ilişkin hükümlerinde yazılı konularda kararlar alır, yaptırımlar uygular, başvuruları karara bağlar.

f)       Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu Yapı’nın mimari yapısına, görüntüsüne, peyzajına ve Toplu Yapıda ortak yaşamın sürdürülmesine ilişkin konularda, Blok Kat Malikleri Kurullarını ve Toplu Yapı’da yaşayan tüm kat maliklerini bağlayıcı kararlar alabilir. Bir Blok Kat Malikleri Kurulunda alınan kararın veya bir Blok Yöneticisinin bir faaliyetinin, diğer bir veya birkaç blokta bulunan bağımsız bölümler ve malikleri için zararlı ve huzurlu yaşamlarına mani olucu sonuç doğurması halinde, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun bunu menedici karar alma ve uygulatma yetkisi vardır.

Blok Kat Malikleri Kurullarında, daha önce Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca verilmiş olan kararlarla çelişki yaratacak veya söz konusu kararı ortadan kaldıracak yönde karar alınamaz. Daha genel bir anlatımla, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararları ile Blok Kat Malikleri Kurulu kararları arasında çelişki ortaya çıkması halinde, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu veya Toplu yapı Temsilciler Kurulu kararları uygulanır.

g)      Kurul ayrıca, Toplu Yapıda bulunan bağımsız bölüm malikleri arasında veya kat malikleri ile Toplu Yapı Yöneticisi ya da Toplu Yapı Denetçisi arasında veyahut Toplu Yapı Yöneticisi ile Toplu Yapı Denetçisi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözer ve karara bağlar.

h)     Toplu Yapı ortak yerleri veya yapılacak sosyal tesislerin kullanılması, işletilmesi ve bakımı konusunda, üçüncü şahıslarca işletilmesine veya kiralanmasına vb. sözleşmeleri yapmaya ilişkin kararları almak (Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 45.maddesi ile aranan oybirliği şartı, işbu Yönetim Planı ile sağlanarak, söz konusu yetkiler, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na verilmiş olup, bu yetkinin geri alınmasında veya kısıtlanmasında, tüm kat maliklerinin oybirliği aranır.)

i)        Toplu Yapı Yöneticisi ve Denetçisinin iş, işlem ve hesaplarını denetlemek ve ibra etmek.

 

 

KISIM 3

TOPLU YAPI YÖNETİCİSİ

 

MADDE 72 – TOPLU YAPI YÖNETİCİSİNİN SEÇİMİ

Toplu Yapı Yöneticisi, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından bu kurul üyeleri arasından veya dışarıdan atanacak kişidir. Toplu Yapı Yöneticisi, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca, her yılın Ocak ayında yapılan olağan toplantıda atanır.

Toplu Yapı Yöneticisinin görev süresi, bir yıldır. Bu süre dolmadan Toplu Yapı Yöneticisi’nin, istifa, ölüm, görevini yapamayacak derecede bir hastalık ve sakatlık v.b. gibi bir sebeple boşalması halinde, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu olağanüstü toplanarak, Toplu Yapı Yöneticisinin geri kalan süresini tamamlamak üzere yeni bir Toplu Yapı Yöneticisi atar.

Toplu Yapı Yöneticiliğine aday bulunamaması ve bu nedenle seçim yapılamaması halinde Toplu Yapı Yöneticisi, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun talebi üzerine Mahkemece atanır. Kurul tarafından bu işi yapmak için yetkilendirilen kişinin talepte bulunmaması halinde bu talep, Blok Yöneticilerinden herhangi birisi tarafından da yapılabilir.

Toplu Yapı Yöneticisi tarafından üçüncü şahıslarla yapılan sözleşmeler, yönetimde devamlılık nedeniyle, daha sonra seçilecek tüm Toplu Yapı Yöneticisi ve tüm kat maliklerini bağlar.

Toplu Yapı Yöneticisinin kimliği Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince yönetimin yapıldığı yerde bir levha ile asılır.

 

MADDE 73 – TOPLU YAPI YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ

 

Toplu Yapı Yöneticisi, Kanun ve öteki düzenlemelerdeki kurallara uyarak, bu Yönetim Planı gereklerine göre Toplu Yapı’nın bütün yönetim işlerini yürütecek ve uygulamaları yapacak organdır.

Toplu Yapı Yöneticisi’nin, görev alanına giren işler ve ödevler aşağıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın şunlardır:

a)      Toplu Yapı’nın ve ortak yerlerin amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı için gereken çalışmaları yapmak, bunların sonuçlarını, Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna bildirmek, ivedi önlemleri almak, gözetim ve denetimi sağlamak, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca ve /veya Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca alınan kararları uygulamak,

b)     Bağımsız bölüm malikleri ile diğer ilgili kişilerin Toplu Yapı ortak yer ve şeylerinin kullanılmasından doğan borç ve yükümlülüklerine veya kendi bağımsız bölümlerinin kullanılması hakkındaki sınırlamalara aykırı davranışlarını önlemek, bu konuda yasa veya bu yönetim planı ile belirlenen bütün tedbirleri almak,

c)      Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu Yönetim Planı ve Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu ve / veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararlarından doğan borç ve yükümlülüklerine aykırı davrananlar hakkında Kanun ve bu Yönetim Planı ile öngörülen yaptırımların uygulanmasını sağlamak ve bu meyanda borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında dava açmak, icra takibi yapmak ve kanuni ipoteğin tapuya tescilini gerçekleştirmek,

d)     Gerektiğinde ve ivedi hallerde toplu Yapı Temsilciler Kurulunu toplantıya çağırmak,

e)      Toplu Yapının tümünü ilgilendiren konularda, üçüncü kişiler ve resmi makam ve mercilerle ilişkiler kurmak, sözleşmeler imzalamak, yasal girişimlerde bulunmak, yetkili olduğu konularda dava açmak, takip yapmak, Toplu Yapı hakkında açılmış dava ve takiplerde Toplu Yapıyı temsil etmek, Toplu Yapıyı ilgilendiren hususlarda tebligatı kabul etmek,

f)       Bağımsız bölüm maliklerinden, genel giderler ile Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca ve/veya Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca belirlenen diğer harcamalar için katılma paylarını ve avansları toplamak, ivedi hallerde yapılması gereken harcamaları saptayarak, ek ödeme listeleri düzenlemek ve buna göre avans talep ve tahsil etmek,

g)      Bütün gelir ve harcamaları kapsayan, teknik esaslara uygun muhasebe kayıtları tutmak, kayıtların dayanağı bölgeleri muhafaza etmek,

h)     Toplu Yapı Yöneticisi seçiminin de yapıldığı, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplantısında kabul edilmiş bir işletme projesi varsa, bu projeyi uygulamak, böyle bir proje yoksa bütün Toplu Yapının yıllık gelir ve giderleri ile katılma paylarını belirleyecek işletme projesini derhal hazırlamak ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun onayına sunmak,

i)        Toplu Yapının korunması, bakımı, işletilmesi için gereken görevli ve hizmetlileri belirlemek, bunlarla sözleşmeler akdetmek, bu sözleşmeleri yenilemek, görev ve hizmetlerin esaslarını belirlemek, bunlara ait talimatları hazırlamak, bunları gözetmek ve denetlemek, bu sözleşmeler gereği resmi kurumlarla ilişki kurmak, sosyal sigorta primi ve vergi gibi yasal ödemeleri gününde yapmak, çalışanların mevzuat gereğince ayrılması gereken kıdem tazminatı fonuna ayırarak farklı bir hesapta takip etmek.

j)        Toplu Yapı ortak yerleri veya yapılacak sosyal tesislerin kullanılması, işletilmesi ve bakımı konusunda, bu yönetim planı ile kendisine verilen yetkileri kullanmak, bu yerlerin ve tesislerin geliştirilmesi için değişiklik ve yenileme önerileri hazırlamak, planlamak ve uygulanmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak,

k)      Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararları doğrultusunda, Toplu Yapı ortak yerleri veya yapılacak sosyal tesislerin kullanılması, işletilmesi ve bakımı konusunda, üçüncü şahıslarla işletme ve kiralama vb. sözleşmeleri yapmak,

l)        Bağımsız bölüm maliklerinden gelecek şikâyet ve önerileri incelemek, değerlendirmek, yanıtlamak, uygun gördüğü önlemleri almak, bunların sonuçlarını, toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun ilk toplantısına sunmak,

m)   Yönetimle ilgili işlerin yapılması için toplanan paraların muhafazası için ulusal bankalardan biri nezdinde, yönetim hesabı olduğunu da belirtmek sureti ile hesap açmak, günlük harcamalar için elde bulundurulması zorunlu para dışındaki nakdi, banka hesabına yatırmak, bu hesaplardan ihtiyaca yetecek miktarda para çekmek,

n)     Görev dönemi sonunda, dönemle ilgili gelirler ve giderlere ilişkin hesap durumunu gösteren bir bilanço ve bir faaliyet raporu hazırlamak ve bunları, müteakip dönemde gerçekleşmesi muhtemel giderler ve gelirleri kapsayan işletme projesi önerisi ile birlikte, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na sunmak,

  • o)     Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na ait karar defterini, onaylatmak ve bütün belgeleri muntazam bir şekilde dosyalayarak, defter ve dosyaları muhafaza etmek,

Toplu Yapıya ait gelirlerin toplanması, giderlerin sarfına ait iş ve işlemler, Toplu Yapı Yöneticisi tarafından yapılır ve bunlara ait belgelerin toplanması, muhafazası ve kayıtların tutulması, defterlerin tasdiki gibi mali işlere ait bütün görevler Toplu Yapı Yöneticisi’nin görevi olup onun sorumluluğundadır. Yönetime ait banka hesaplarından para çekilmesi, Toplu Yapı Yöneticisi’nin imzası ile olur.

 

MADDE 74 – TOPLU YAPI YÖNETİCİSİNİN HAKLARI

 

Toplu Yapı Yöneticisi’nin, bağımsız bölüm maliklerine karşı hakları, kural olarak, vekilin hakları gibidir.

Toplu Yapı Yöneticisi gördüğü hizmet karşılığında ödenecek ücret, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca belirlenir ve net olarak ödenir. Ücretlerden doğan her türlü mali yükümlülük, Toplu Yapı ortak giderlerinden karşılanır.

 

MADDE 75 – TOPLU YAPI İŞLETME PROJESİ

Toplu Yapı işletme projesi, bütün Toplu Yapının bir yıllık tahmini gider ve gelirlerini ve bunlar için her bağımsız bölüm malikine düşecek payı ve ödeyecekleri avans tutarlarını gösteren belgedir. İşletme projesi yukarıdaki maddeler gereğince Toplu Yapı Yöneticisi tarafından yapılır ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca tasdik edilir. Toplu Yapı işletme projesinin hazırlanmasında, Blok yapı işletme projesine ait hükümler kıyasen uygulanır.

İşletme projesinin hazırlanmasında, bağımsız bölüm maliklerinin; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan, bekçi, güvenlik, temizlik hizmetleri, personel ve benzeri gibi giderlere ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa ise kendi arsa payları oranında katılmasını sağlayacak şekilde düzenleme ve hesaplama yapılacaktır. Toplu Yapıda bağımsız bölümlerin ısınma giderleri, ‘’pay ölçer (kalorimetre)’’ her bağımsız bölüm için tekniğine göre saptanacağından ve Toplu Yapı Yönetimi tarafından bağımsız bölümlerden ayrıca tahsil edileceğinden, ortak alan giderleri hesabında dikkate alınmayacaktır. Ancak, ısınma giderlerinin ödenmemesi durumunda Toplu Yapı Yönetimi, ısınma hizmetlerini borçlu bağımsız bölüme borç ödeninceye kadar vermeyeceği gibi ödemenin yapılmaması halinde hukuki yollara başvurarak cebri tahsil işlemlerini yapabilecektir.

 

KISIM 4

TOPLU YAPI DENETÇİSİ

 

MADDE 76 – TOPLU YAPI DENETÇİSİ

 

Toplu Yapı Denetçisi, Toplu Yapı Yöneticisi’nin iş ve işlemleri ile hesaplarını denetlemek üzere, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca, her yılın Ocak ayında yapılan olağan toplantıda kat malikleri arasından seçilir. Toplu Yapı Denetçisi’nin seçimi hakkında, Toplu Yapı Yöneticisi’nin seçimine ilişkin usuller uygulanır. Toplu Yapı Denetçisi’nin görev süresi bir yıldır. Görevi biten Toplu Yapı Denetçisi yeniden seçilebilir. Toplu Yapı Denetçisi’nin sorumlulukları hakkında Toplu Yapı Yöneticisi’nin sorumluluğuna ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.

 

MADDE 77 – TOPLU YAPI DENETÇİSİNİN GÖREVLERİ

 

Toplu Yapı Denetçisi, her üç ayda bir Toplu Yapı Yöneticisi’nin kayıt, defter ve belgelerini inceleyerek bir ara rapor hazırlar. Toplu Yapı Denetçisi gerekli görürse, bu raporlar, Toplu Yapı Yöneticisi tarafından, bağımsız bölüm maliklerine bildirilir. Bildirim yapılmadı takdirde Denetçi kendisi de bildirebilir.

Bağımsız bölüm maliklerinin sayı olarak 1/3’ünden fazlasını temsil eden Blok Yöneticileri gerekli görürse Toplu Yapı Denetçisi, üç aylık süreyi ve yılsonunu beklemeden denetim işlemlerini yapmaya ve inceleme sonucu içeren raporunu, bağımsız bölüm maliklerine göndermeye mecburdur.

Dönem sonunda Toplu Yapı Denetçisi, incelediği iş ve işlemler ve hesap durumu hakkında kendi görüşlerini de içeren raporu, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplantısından on gün önce Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla gönderir.

Toplu Yapı Denetçisi, denetime ilişkin raporları ve diğer hususları kaydetmek üzere noterlikçe onaylı bir defter tutar.

BÖLÜM 6

SON HÜKÜMLER

 

KISIM 1

GEÇİCİ YÖNETİM

 

MADDE 78 – GEÇİCİ YÖNETİM

 

 

İşbu Yönetim Planı’nda, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ve Toplu Yapı Yöneticisi için ön görülmüş bütün hak, görev ve yetkiler, Ana Taşınmaz kapsamındaki bütün blok yapılar, ortak yer yapı ve tesisler tamamlanıncaya ve tüm Toplu Yapının iskan ruhsatları alınıncaya kadar, ilk kat malikleri tarafından, projenin yapımcısı Aktürk Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’nce atanacak üç kişiden oluşacak kurula verilmiştir. Aktürk Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.’nin seçeceği üç kişilik kurul (bundan sonra ‘’Geçici Yönetim Kurulu’’ olarak anılacaktır.) bütün yönetim hak ve yetkilerini kullanacaktır. Ancak Geçici Yönetim Kurulunun görev süresi, Toplu Yapıda yer alan tüm bağımsız bölümlerin iskân ruhsatlarının (yapı kullanma izin belgesi) tamamlandığı tarihi takip eden bir yılın bitimi ile sona erecektir; ancak bu süre hiçbir şekilde ilk yapı ruhsatının alınmasından itibaren on yılı aşamaz.

Geçici Yönetim Kurulu üyelerine, hizmetleri süresince asgari ücretin dört katı tutarında, Yönetim Kurulu Başkanı’na ise, asgari ücretin altı katı tutarında ücret net olarak ödenir. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri ile bu ücretlere ilişkin her türlü mali yükümlülük, Toplu Yapı ortak giderlerinden karşılanır.

Geçici Yönetim Kurulu’nun, işbu Yönetim Planı’na göre yönetme hakkı ve yetkisi tüm kat malikleri tarafından peşinen kabul edilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu, Aktürk Rapsodi Evleri Toplu Yapısı yönetimi ile ilgili olarak, hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için ihtiyaç duyacağı sayıda personelin (burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla yönetim müdürü, sekreter, muhasebeci, tahsildar, evrak memuru, bahçıvan, teknik personel, temizlik personeli ve benzeri gibi) tespiti ve istihdamına yetkilidir. Söz konusu personelin ücret, vergi, SGK primleri, fon ve tazminatları ile Geçici Yönetim’in telefon, kırtasiye, elektrik, su, ısıtma ve soğutma gibi işletme masrafları ve sair tüm genel yönetim giderleri, Aktürk Rapsodi Evleri Toplu Yapısı ortak giderlerinden sayılacaktır.

Geçici Yönetim Kurulu, Aktürk Rapsodi Evleri Toplu Yapısı’nın büyüklüğü, bağımsız bölüm adedinin çokluğu ve yapılacak tesislerin tam anlamıyla kullanılabilmesi, hizmetlerin modern bir şekilde ifa edilebilmesi, idarenin tam kadro ve teşkilatla yapılabilmesi ve Aktürk Rapsodi Evleri Toplu Yapısındaki yaşam ve hizmet işlerinin bir kısmını veya tamamını, profesyonel hizmet şirket veya şirketleri (ki bu şirketlere yapımcı firmanın kurmuş olduğu veya kuracağı hizmet şirketleri de dâhildir) vasıtasıyla da yerine getirmeye yetkilidir.

Geçici Yönetim Kurulunun görevde olduğu dönemde, bu yönetim planı gereğince yapılması gereken işletme projeleri yapılmayacak ve kat maliklerinin onayına sunulmayacaktır. Kat Malikleri, Geçici Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aylık masraf, gider ve avans paylarını zamanında ödemekle mükelleftirler. Geçici Yönetim Kurulu, Toplu Yapıda ortak yaşamın gereklerine uymayan ve gerek Kat Mülkiyeti Kanunu gerekse işbu Yönetim Planından doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ile bağımsız bölümlerden yararlanma hakkına sahip olan şahıslar hakkında hukuki yollara başvurmaya ve hukuki yollara başvurular için bir veya birden çok avukatla anlaşma yapmaya tam yetkilidir.

Geçici Yönetim Kurulu, Toplu Yapı Yönetimini temsilen yapacağı her türlü iş, işlem ve sözleşmelerinde, en az bir üye ve başkanın imzasının olması şarttır.

 

MADDE 79 – GEÇİCİ YÖNETİM KURULUNUN SİTE YÖNETİMİNİ DEVRİ

En geç Toplu yapıda yer alan tüm bağımsız bölümlerin iskân ruhsatlarının (yapı kullanma izin belgesi) tamamlandığı tarihi takip eden birinci yılın bitiminde; Geçici Yönetim Kurulu, kat maliklerinden Blok Yöneticilerini seçerek Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nu oluşturulmasını ister. Geçici Yönetim Kurulu, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nu, toplantı gündemini de belirleyerek toplantıya çağırır, bu toplantıda görev ve yetkilerini işbu yönetim planına göre oluşacak Aktürk Rapsodi Evleri Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nca seçilecek Toplu Yapı Yöneticisi’ne devredecektir. Geçici Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen süreyi beklemeksizin de uygun zamanda Toplu Yapı Yönetimi devredebilir.

 

KISIM 2

MUHTELİF HÜKÜMLER

 

MADDE 80 – YÖNETİM PLANI EKLERİ

 

Aşağıda belirtilen belgeler, işbu Yönetim Planının eki, bütünleyicisi ve ayrılmaz parçası niteliğindedir.

 

  1. Yönetim Planının 7.maddesinde belirtilen ve yapı kullanma izni alınıncaya değin yapımcı firma Aktürk Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. tarafından uygulamada kullanılacak ve tapu sicil müdürlüğüne ibraz edilecek peyzaj projesi,

 

 

  1. Tahsisli alanları gösterir projeler,
  • Kapalı otopark tahsis projesi (EK:1, bir adet paftadır.)
  • Bahçe tahsis projesi (EK:2, bir adet paftadır.)
  • Kapalı otopark tahsis ve Bahçe tahsis listeleri (EK:3, on bir sayfadır.)
  • Eklentileri gösterir projeler (EK:4, üç adet paftadır.)

 

MADDE 81 – DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Yönetim Planında yer alan her hangi bir hükmün, her hangi bir sebeple hükümsüz kalması halinde, diğer hükümlerin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecek ve geçerliliklerini koruyacaktır.

 

MADDE 82 – ÇARŞI BLOĞUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Çarşı Bloğu projesinde yer alan ısı merkezinin üstünde bahçe kotunda yer alan ve işbu Yönetim Planı ekinde bahçe tahsis projesi ve listesinde gösterilen alan, bu blokta yer alan bağımsız bölümler tarafından temiz hava ve soğutma tesisatı için tahsis edilmiştir. Bu alanda kurulacak tesisatın, çevre, gürültü ve görüntü kirliliği yaratmayacak ve güvenliği sağlayacak şekilde tesis edilmesi, kullanılması ve işletilmesi, her tür masrafı, riski ve sorumluluğu, arsa payları oranında Çarşı Bloğunda yer alan ve söz konusu alanı fiilen kullanan bağımsız bölümlere aittir.

Çarşı Bloğunda yer alan bağımsız bölümlerde kurulacak, ahlaka, adaba, kamu düzenine aykırı olmayan ticari işletmeler için ilgili mevzuat gereğince kat maliklerince verilmesi gereken izin ve muvafakatler, Çarşı bloğundaki işyerleri için işbu Yönetim Planı ile verilmiş sayılır.

 

MADDE 83 – GEÇİCİ MADDE

Toplu Yapıda bunan tüm bağımsız bölümlerin satışının tamamlanmasına kadar, Aktürk Rapsodi Evleri Toplu Yapısı içerisinde yer alan Sosyal Tesisin, kısmen veya tamamen ve herhangi bir bedel ödenmeksizin, Aktürk Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. veya temsilcileri tarafından kullanabileceği, bu kullanıma ilişkin şekil ve esasların Aktürk Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirleneceği ve bu hükmün tüm kat maliklerinin oy birliği olmadan değiştirilemeyeceği işbu Yönetim Planı ile kat malikleri tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.

 

MADDE 84 – YÜRÜRLÜK

İşbu Yönetim Planı, 84 maddeden ibaret olup, düzenlendiği tarihte tüm maliklerince imzalanıp, kat irtifakı kurulması için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ne verildiği tarihten itibaren geçerli olup, tüm maliklerce okunup doğruluğu ve beyanlarına uygunluğu saptanarak imza altına alınmıştır. 28.12.2007