Aktürk Rapsodi Evleri

Evcil Hayvan Barındırma Kural ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Konu :                                                                                                            

Madde 1- Bu “Aktürk Rapsodi Evleri (Rapsodi) Evcil Hayvan Barındırma Kural ve Esasları”, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Rapsodi Site Yönetim Planının 11, 71/(e) ve 71/(f) maddeleri gereği esas alınarak hazırlanmış, Rapsodi Evleri Temsilciler Kurulu’nun 05.08.2012 tarihli kararı gereğince 24.09.2012 tarih ve 21 sayılı yönetim kurulu kararı ile uygulamaya konulmuştur.

 

Amaç :

Madde 2- İşbu “Evcil Hayvan Barındırma Kural ve Esaslar”ının amacı, Rapsodi sitesinde bulunan sahipli evcil hayvanların insanlarla uyumlu bir şekilde yaşayabileceği kuralların konulması ve uygulanmasıdır. Amaç, hayvanların uygun yaşam alanlarında yaşayabilmesini sağlarken insan haklarını göz ardı etmemektir.

 

Madde 3- Aktürk Rapsodi Evleri Kat Maliklerinin Görev ve Sorumlulukları :

a) – Aktürk Rapsodi Evleri Kat Malikleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla sorumludur.

b) – Hayvan sahibi Kat Malikleri, zamanında ve yeterli seviyede tedbir almamasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

c)   – Ev ve süs hayvanlarını, on altı yaşından küçükler sahiplenemez.

d) -Pitbull, Doberman, Rotweiller, Japanese Tosa ve Mastiff gibi saldırgan köpeklerin yetiştirilmesi/barındırılması yasaktır.

e) – İri cüsseli köpekler (Alman kurdu, Kangal, St. Bernard vs) tercih edilemez. Bu tür köpekleri edinmek isteyen kat malikinin profesyonel eğitim almış olması gerekir.

f) – Bunların dışında kalan evcil hayvanlar için, sahipleri tarafından hazırlanan ilgili belgeler (türü, resmi, adı, güncel aşı belge fotokopileri, sahip bilgileri vb.) Site Yönetimi’ne sunulur ve Site Yönetimi’nden izin alınır.

g) – Kat malikleri bu yönetmelik ile belirlenen “Kural ve Esaslar” çerçevesinde hareket edeceğine dair bir belge imzalayarak Site Yönetimine vermek zorundadır.

h) – Kat maliki evcil hayvanlarını kendi mülkü içerisinde barındırmak zorundadır. Kat maliki evcil hayvanlarının evinden dışarı veya varsa kullanımındaki bahçenin sınırları dışına çıkamaması için, Site Yönetim Planı kuralları çerçevesinde, tüm önlemleri almak mecburiyetindedir.

i) – Kat malikleri, sahibi bulundukları evcil hayvanların aşılarını düzenli olarak yaptırmak ve bu karneye en kısa sürede erişilebilir olmasını sağlamak için site yönetimine zamanında bildirmek, iletmek zorundadır.

j) – Sahipli kedi ve köpekler, site içinde herhangi bir şekilde serbest bırakılamaz.

k) -Sahipli kedi ve köpekler, herhangi bir nedenle site dışına çıkartılırken, saldırganlık ve/veya  büyüklük ayrımı yapılmadan, site içinden her zaman yetişkin sahipleri eşliğinde, tasma veya kafes ile geçebilirler.

l) – Evcil hayvanlar başkasına tahsisli bahçelerde, tahsisli bahçelere sınırı olan yeşil alanlarda, çocuk parkı, kapalı otopark gibi alanlarda dolaştırılamaz. Otopark, site yolları, yol kenarları, refüj veya diğer alanlara dışkısını yapması durumunda, bu dışkılar sahipleri tarafından toplanıp, çevreye zarar vermeyecek ve kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde ağzı kapalı naylon poşetlere konularak çöp kutularına atılır. Site iç bölgelerinde, (havuz ve göletler çevresinde), tenis ve basket sahalarında evcil hayvan tasmalı olsa bile dolaştırılamaz. Sosyal tesis kapalı ve açık alanlarına hiçbir şekilde kedi ve köpek sokulamaz.

m) – Başkasına tahsisli bahçelerde, tahsisli bahçelere sınırı olan yeşil alanlarda dışkı yaptırılması kesinlikle yasaktır.

n) – Kat maliki, evcil hayvanın yaş ve cinsine uygun olarak kendi mülkü içerisinde Site Yönetim 11, 71/(e) ve 71/(f) maddelerine uygun, sürdürülebilir yaşam ve ihtiyaç alanları oluşturup korumak mecburiyetindedir. Tahsisli bahçelere ve otoparklara kedi köpek barınağı (kulübe) yapılması yasaktır.

o) – Kat malikleri, evcil hayvanlarının ölmesi halinde site yönetimine bildirmek ve bununla ilgili bilgi ve belgelerini yedi gün içinde teslim etmekle yükümlüdür.

p) – Kat malikleri, kedi ve köpek gibi evcil hayvanları kaybolduğunda, en seri şekilde Site Yönetimi’ne bildirmek zorundadır.

r) – Hayvan sahibi, sahibi bulunduğu hayvanın ses düzeyini kontrol altına almak üzere, söz konusu hayvan ya da hayvanların yaşama ortamına en yakın konutta bulunan bir yatak odası için ses basıncı düzeyi ve oturma odaları için de kabul edilebilir ses basıncı düzeyleri ile ilgili olarak 1/7/2005 tarihli ve 25862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğindeki (2002/49/EC) değerleri sağlamakla yükümlüdür.

s) – Sahipli hayvanlar site içine veya dışına terk edilemez, gerekiyorsa hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.

t) – Sitenin ortak kullanım alanlarına hayvan beslemek amacıyla yiyecek artıklarının konulması kesinlikle yasaktır.

 

Madde 4 – Aktürk Rapsodi Evleri Yönetimi’nin Görev ve Sorumlulukları :

a) – Site Yönetimi, insan haklarını öncelikle dikkate alarak hayvanların Site Yönetim Planı’na uygun yaşam alanlarında yaşamasını sağlamakla ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. Bu amaçla Site Yönetimi burada sözü edilen Kural ve Esaslar’ın uygulanmasını özenle takip eder. Gerektiğinde ilgili kurumlara bildirir veya gerekli kurumlarla işbirliği yapar.

b) – Site Yönetimi, bu “Kural ve Esaslar” ile ilgili Aktürk Rapsodi Evleri kat maliklerine kanuni hak ve sorumluluklarını bildirir, bilgilendirir, hatırlatır ve gerekli durumlarda önlem alır.

c) – Site çevresindeki koruma duvarları ve tel örgülerle gerekli tedbirleri sağlayarak, dışarıdan siteye gelebilecek sahipsiz hayvan girişini engeller.

d) – Bu, “Kural ve Esasları” ihlal edenleri belirleyerek ihtarda bulunur. Kuralları ihlalde ısrar eden kat malikleri hakkında hukuki uygulamaya gider, ihlale konu olan evcil hayvanların siteden uzaklaştırılması için ilgili makamları harekete geçirir.

e) – Site içerisindeki sahipli evcil hayvanların belirlenmesi, takip edilmesi veya yeni gelen hayvanların belirlenmesi ve bir problem durumunda müdahale edebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından, Site Müdürlüğü ve personeli görevlendirilmiştir.

 

Diğer Hükümler

Madde 5 – Bu “Kural ve Esaslara” aykırı hareket eden ve bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişiler, Site Yönetimi veya Site Müdürlüğü tarafından, yasayla görevlendirilmiş yetkili mercilere bildirilir, yasaların verdiği yetkiyle hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konularak yeniden sahiplendirilmek üzere hayvan koruma dernekleri kontrolündeki barınağa teslim edilir.

Madde 6 – Site içinde saldırgan davranışlar gösteren ve sakinlere zarar veren evcil hayvan sahiplerinin durumu Site Yönetimi’nin hazırlayacağı tutanak ile birlikte ilgili makamlara iletilir.

Madde 7- Aktürk Rapsodi Evleri Site Yönetimi, yaşamın tek olduğunu, yaşayan bütün canlıların doğal haklara sahip olduğunu ve sinir sistemi olan her hayvanın kendine özgü hakları bulunduğunu, insanoğlu tarafından hayvanlara saygı gösterilmesinin bir insanın bir diğerine gösterdiği saygıdan ayrı tutulmayacağını kabul eder. Bütün canlılar biyolojik denge kavramı içerisinde var olmak bakımından eşit haklara sahiptir ve bu haklar yasalarla koruma altına alınmıştır.

Madde   8-  Bu yönetmeliğin yayımından sonra siteye taşınanlara bir örneği imza karşılığında teslim edilir.

 

Yürürlük ve Yürütme

Madde    9- Bu yönetmelik 24.09.2012 tarihinde yürürlüğe girer ve Site Yönetimi tarafından yürütülür.

 

 Geçici Maddeler

Geçici Madde 1- İşbu “Kural ve Esasların” uygulamaya girmesi tarihinden önce evcil hayvan sahiplenen Kat Malikleri, “Kural ve Esasların” uygulamaya girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde Madde3/f’de yer alan bilgi ve belgeleri Aktürk Rapsodi Evleri Site Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür. Bu Evcil Hayvan Barındırma Kural ve Esasları, Aktürk Rapsodi Evleri Site Yönetimi ve Site Müdürlüğü tarafından uygulanır ve denetlenir.