Aktürk Rapsodi Evleri

Evcil Hayvan Barındırma Kural ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Konu :                                                                                                            

Madde 1- Bu “Aktürk Rapsodi Evleri (Rapsodi) Evcil Hayvan Barındırma Kural ve Esasları”, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Rapsodi Site Yönetim Planının 11, 71/(e) ve 71/(f) maddeleri gereği esas alınarak hazırlanmış, Rapsodi Evleri Temsilciler Kurulu’nun 05.08.2012 tarihli kararı gereğince 24.09.2012 tarih ve 21 sayılı yönetim kurulu kararı ile uygulamaya konulmuştur.

 

Amaç :

Madde 2- İşbu “Evcil Hayvan Barındırma Kural ve Esaslar”ının amacı, Rapsodi sitesinde bulunan sahipli evcil hayvanların insanlarla uyumlu bir şekilde yaşayabileceği kuralların konulması ve uygulanmasıdır. Amaç, hayvanların uygun yaşam alanlarında yaşayabilmesini sağlarken insan haklarını göz ardı etmemektir.

 

Madde 3- Aktürk Rapsodi Evleri Kat Maliklerinin Görev ve Sorumlulukları :

a) – Aktürk Rapsodi Evleri Kat Malikleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla sorumludur.

b) – Hayvan sahibi Kat Malikleri, zamanında ve yeterli seviyede tedbir almamasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

c)   – Ev ve süs hayvanlarını, on altı yaşından küçükler sahiplenemez.

d) -Pitbull, Doberman, Rotweiller, Japanese Tosa ve Mastiff gibi saldırgan köpeklerin yetiştirilmesi/barındırılması yasaktır.

e) – İri cüsseli köpekler (Alman kurdu, Kangal, St. Bernard vs) tercih edilemez. Bu tür köpekleri edinmek isteyen kat malikinin profesyonel eğitim almış olması gerekir.

f) – Bunların dışında kalan evcil hayvanlar için, sahipleri tarafından hazırlanan ilgili belgeler (türü, resmi, adı, güncel aşı belge fotokopileri, sahip bilgileri vb.) Site Yönetimi’ne sunulur ve Site Yönetimi’nden izin alınır.

g) – Kat malikleri bu yönetmelik ile belirlenen “Kural ve Esaslar” çerçevesinde hareket edeceğine dair bir belge imzalayarak Site Yönetimine vermek zorundadır.

h) – Kat maliki evcil hayvanlarını kendi mülkü içerisinde barındırmak zorundadır. Kat maliki evcil hayvanlarının evinden dışarı veya varsa kullanımındaki bahçenin sınırları dışına çıkamaması için, Site Yönetim Planı kuralları çerçevesinde, tüm önlemleri almak mecburiyetindedir.

i) – Kat malikleri, sahibi bulundukları evcil hayvanların aşılarını düzenli olarak yaptırmak ve bu karneye en kısa sürede erişilebilir olmasını sağlamak için site yönetimine zamanında bildirmek, iletmek zorundadır.

j) – Sahipli kedi ve köpekler, site içinde herhangi bir şekilde serbest bırakılamaz.

k) -Sahipli kedi ve köpekler, herhangi bir nedenle site dışına çıkartılırken, saldırganlık ve/veya  büyüklük ayrımı yapılmadan, site içinden her zaman yetişkin sahipleri eşliğinde, tasma veya kafes ile geçebilirler.

l) – Evcil hayvanlar başkasına tahsisli bahçelerde, tahsisli bahçelere sınırı olan yeşil alanlarda, çocuk parkı, kapalı otopark gibi alanlarda dolaştırılamaz. Otopark, site yolları, yol kenarları, refüj veya diğer alanlara dışkısını yapması durumunda, bu dışkılar sahipleri tarafından toplanıp, çevreye zarar vermeyecek ve kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde ağzı kapalı naylon poşetlere konularak çöp kutularına atılır. Site iç bölgelerinde, (havuz ve göletler çevresinde), tenis ve basket sahalarında evcil hayvan tasmalı olsa bile dolaştırılamaz. Sosyal tesis kapalı ve açık alanlarına hiçbir şekilde kedi ve köpek sokulamaz.

m) – Başkasına tahsisli bahçelerde, tahsisli bahçelere sınırı olan yeşil alanlarda dışkı yaptırılması kesinlikle yasaktır.

n) – Kat maliki, evcil hayvanın yaş ve cinsine uygun olarak kendi mülkü içerisinde Site Yönetim 11, 71/(e) ve 71/(f) maddelerine uygun, sürdürülebilir yaşam ve ihtiyaç alanları oluşturup korumak mecburiyetindedir. Tahsisli bahçelere ve otoparklara kedi köpek barınağı (kulübe) yapılması yasaktır.

o) – Kat malikleri, evcil hayvanlarının ölmesi halinde site yönetimine bildirmek ve bununla ilgili bilgi ve belgelerini yedi gün içinde teslim etmekle yükümlüdür.

p) – Kat malikleri, kedi ve köpek gibi evcil hayvanları kaybolduğunda, en seri şekilde Site Yönetimi’ne bildirmek zorundadır.

r) – Hayvan sahibi, sahibi bulunduğu hayvanın ses düzeyini kontrol altına almak üzere, söz konusu hayvan ya da hayvanların yaşama ortamına en yakın konutta bulunan bir yatak odası için ses basıncı düzeyi ve oturma odaları için de kabul edilebilir ses basıncı düzeyleri ile ilgili olarak 1/7/2005 tarihli ve 25862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğindeki (2002/49/EC) değerleri sağlamakla yükümlüdür.

s) – Sahipli hayvanlar site içine veya dışına terk edilemez, gerekiyorsa hayvan bakımevlerine teslim edilebilir.

t) – Sitenin ortak kullanım alanlarına hayvan beslemek amacıyla yiyecek artıklarının konulması kesinlikle yasaktır.

 

Madde 4 – Aktürk Rapsodi Evleri Yönetimi’nin Görev ve Sorumlulukları :

a) – Site Yönetimi, insan haklarını öncelikle dikkate alarak hayvanların Site Yönetim Planı’na uygun yaşam alanlarında yaşamasını sağlamakla ilgili gerekli düzenlemeleri yapar. Bu amaçla Site Yönetimi burada sözü edilen Kural ve Esaslar’ın uygulanmasını özenle takip eder. Gerektiğinde ilgili kurumlara bildirir veya gerekli kurumlarla işbirliği yapar.

b) – Site Yönetimi, bu “Kural ve Esaslar” ile ilgili Aktürk Rapsodi Evleri kat maliklerine kanuni hak ve sorumluluklarını bildirir, bilgilendirir, hatırlatır ve gerekli durumlarda önlem alır.

c) – Site çevresindeki koruma duvarları ve tel örgülerle gerekli tedbirleri sağlayarak, dışarıdan siteye gelebilecek sahipsiz hayvan girişini engeller.

d) – Bu, “Kural ve Esasları” ihlal edenleri belirleyerek ihtarda bulunur. Kuralları ihlalde ısrar eden kat malikleri hakkında hukuki uygulamaya gider, ihlale konu olan evcil hayvanların siteden uzaklaştırılması için ilgili makamları harekete geçirir.

e) – Site içerisindeki sahipli evcil hayvanların belirlenmesi, takip edilmesi veya yeni gelen hayvanların belirlenmesi ve bir problem durumunda müdahale edebilmesi için Yönetim Kurulu tarafından, Site Müdürlüğü ve personeli görevlendirilmiştir.

 

Diğer Hükümler

Madde 5 – Bu “Kural ve Esaslara” aykırı hareket eden ve bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişiler, Site Yönetimi veya Site Müdürlüğü tarafından, yasayla görevlendirilmiş yetkili mercilere bildirilir, yasaların verdiği yetkiyle hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konularak yeniden sahiplendirilmek üzere hayvan koruma dernekleri kontrolündeki barınağa teslim edilir.

Madde 6 – Site içinde saldırgan davranışlar gösteren ve sakinlere zarar veren evcil hayvan sahiplerinin durumu Site Yönetimi’nin hazırlayacağı tutanak ile birlikte ilgili makamlara iletilir.

Madde 7- Aktürk Rapsodi Evleri Site Yönetimi, yaşamın tek olduğunu, yaşayan bütün canlıların doğal haklara sahip olduğunu ve sinir sistemi olan her hayvanın kendine özgü hakları bulunduğunu, insanoğlu tarafından hayvanlara saygı gösterilmesinin bir insanın bir diğerine gösterdiği saygıdan ayrı tutulmayacağını kabul eder. Bütün canlılar biyolojik denge kavramı içerisinde var olmak bakımından eşit haklara sahiptir ve bu haklar yasalarla koruma altına alınmıştır.

Madde   8-  Bu yönetmeliğin yayımından sonra siteye taşınanlara bir örneği imza karşılığında teslim edilir.

 

Yürürlük ve Yürütme

Madde    9- Bu yönetmelik 24.09.2012 tarihinde yürürlüğe girer ve Site Yönetimi tarafından yürütülür.

 

 Geçici Maddeler

Geçici Madde 1- İşbu “Kural ve Esasların” uygulamaya girmesi tarihinden önce evcil hayvan sahiplenen Kat Malikleri, “Kural ve Esasların” uygulamaya girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde Madde3/f’de yer alan bilgi ve belgeleri Aktürk Rapsodi Evleri Site Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür. Bu Evcil Hayvan Barındırma Kural ve Esasları, Aktürk Rapsodi Evleri Site Yönetimi ve Site Müdürlüğü tarafından uygulanır ve denetlenir.

KVKK

AKTÜRK RAPSODİ EVLERİ SİTE YÖNETİMİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU : AKTÜRK RAPSODİ EVLERİ SİTE YÖNETİMİ
Merkez Mah. Selimiye Cad. No:2 Çekmeköy İstanbul

AKTÜRK RAPSODİ EVLERİ SİTE YÖNETİMİ (“Yönetim”) olarak; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Yönetim olarak hizmetlerimizden faydalanan site sakinlerimiz ve yönetim çalışanlarımız dahil yönetimimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatı ile sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Yönetimimiz ile site sakini sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK ’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Yönetimimiz tarafından sağlanan hizmet ve Yönetimimizin işletmesel faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Yönetimimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Ayrıca, yönetim hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Yönetimimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Toplanan kişisel verileriniz;
Yönetimimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak, sunulan ürün ve hizmetlerimizden memnuniyet düzeyinizi anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek, sizleri hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek,

Yönetimimizin ve Yönetimimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Yönetimimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Yönetime ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Yönetim değerlendirme / şikayet yönetimi süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.),

Yönetimimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla da; çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ile çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun aşağıda açıkça bildirilen 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

MADDE 5- Kişisel verilerin işlenme şartları

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

MADDE 6- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.
Kapsam dahilinde, kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,

Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
Doğru ve güncel olarak,
Belirli açık ve meşru amaçlar ile
işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; bu dokümanın 1. maddesinde sıralanan amaçlarla, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Yönetimimiz içerisinde paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; hizmet ortaklarımız, hizmet bağlantılarımız, alt yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, yönetim yetkilileri ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Yönetimçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Yönetimimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. 
Kişisel verileriniz, Yönetimimiz veya Yönetimimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Yönetimimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır
Bu amaç ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni ’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Yönetimimize iletmeniz durumunda Yönetimimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Yönetimimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Yönetimimize iletebilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren bu başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerektiğini önemine binaen hatırlatırız.

Tüm bu çerçevede Yönetimimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.rapsodisitesi.com adresindeki KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU‘nu formun girişinde yer alan bilgilendirme metnine uygun doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Merkez Mah. Selimiye Cad. No:2 Çekmeköy/ İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu siteyoneticisi@rapsodisitesi.com mail adresine iletebilirsiniz.